Actievoorwaarden Watermonsters | Natuur & Milieu

Actievoorwaarden Watermonsters

 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Citizen Science Waterkwaliteit & Biodiversiteit’ (“Actie”) die wordt georganiseerd door Stichting Natuur & Milieu, gevestigd en kantoorhoudende aan de Arthur van Schendelstraat 600, 3500 BN Utrecht, en ASN Bank , gevestigd en kantoorhoudende aan de Bezuidenhoutseweg 153, 2509 AM Den Haag, Postbus 93514. ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V. KvK Midden Nederland 16062338

1.2 De actie loopt van 15 juli t/m 20 augustus (“Actieperiode”). Deelname aan de actie na 20 augustus is niet meer mogelijk.

1.3 Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.

 1. Deelname

2.1 Natuur & Milieu is ten alle tijden gerechtigd deelnemers te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen of de wet (hebben) overtreden.

 1. Speelwijze

3.1 Deelname aan de Actie gaat als volgt:

 1. Gedurende de Actieperiode kan men via www.natuurenmilieu.nl/watermonsters (“Actiesite”)een meetkit aanvragen. De resultaten van deze meetkit kan men invullen op de Actiesite, hierdoor maakt men kans op de prijs.
 2. Uitsluitend personen die gedurende de Actieperiode hun resultaten op de Actiesite achterlaten en daarbij hun persoonsgegevens correct en volledig invullen doen mee aan de Actie.

3.2 Er is een gelimiteerde voorraad aan meetkits voor deze Actie van 3000 stuks. Als deze voorraad op is kunnen er geen meetkits meer verstrekt worden.

3.3 De meetkit kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor contanten.

3.4 Aan de resultaten van de meetkit kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 De winnaars worden op onpartijdige wijze aangewezen door middel van een trekking uit alle personen onder toezicht van een onafhankelijke persoon. De trekking vindt uiterlijk plaats op 21 augustus.

3.6 De winnaars worden na de trekking via het door hen opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Het op de hoogte brengen van de winnaars zal uiterlijk 4 weken na afloop van de Actieperiode geschieden.

3.7 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 1. Prijs

4.1 In het kader van de Actie worden door Natuur & Milieu in totaal 10 prijzen ter beschikking gesteld aan deelnemers. Deze prijzen zullen bestaan uit een duurzaamheidspakket.

4.2 Natuur & Milieu houdt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde, indien dit nodig zou zijn door onvoorziene omstandigheden. Als een winnaar om welke reden dan ook de prijs niet binnen 10 werkdagen na de bekendmaking aanvaardt, dan vervalt diens recht op de prijs en heeft Natuur & Milieu het recht om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

4.3 Natuur & Milieu zal aangifte doen van de eventueel verschuldigde kansspelbelasting, en deze afdragen.

 1. Persoonsgegevens

5.1 Om mee te doen aan de Actie, wordt gevraagd om uw NAW gegevens alsmede uw e-mailadres. U garandeert dat de door u verstrekte gegevens correct zijn ingevuld.

5.2 Het door de deelnemer opgegeven naam, adres en e-mailadres wordt opgenomen in een gegevensbestand. Het adres zal gebruikt worden om de meetkit te versturen. Het e-mailadres zal gebruikt worden om een herinneringsmail te sturen gedurende de actie en om een e-mail te versturen naar alle deelnemers van de actie waarin de winnaars bekend worden gemaakt, tenzij door de deelnemer anders in het formulier aangegeven. Door deelname aan de Actie, gaat u ermee akkoord dat uw e-mailadres in het bestand van Natuur & Milieu wordt opgenomen en zal worden gebruikt voor de hiervoor omschreven doeleinden.

 1. Aansprakelijkheid

6.1 Natuur & Milieu en ASN Bank (handelsnaam van dVB) zijn niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) de gebreken in de door Natuur & Milieu en/of de door derden te verstrekken meetkit en/of prijzen.

6.2 Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor netwerk- en/of computerstoringen. Ook niet voor storingen waardoor het niet mogelijk is om aan de Actie deel te nemen.

6.3 Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de meetkit en/of de uitgekeerde prijzen.

6.4 Natuur & Milieu is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheid van PostNL of andere post- en koeriersbedrijven waardoor je de meetkit niet op tijd ontvangen hebt om mee te doen aan de actie of met betrekking tot de verzending van de meetkit. Bij fouten en nalatigheid zijn inbegrepen: vertraging, staking, beschadiging, verlies, enzovoort.

6.5 Natuur & Milieu en ASN Bank (handelsnaam van dVB) behouden zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.

6.6 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Natuur & Milieu gelden eveneens voor door Natuur & Milieu ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.

6.7 Deelnemer vrijwaart Natuur & Milieu van alle aanspraken van derden die verband houden met diens deelname aan deze Actie.

 1. Vragen, opmerkingen of klachten

7.1 Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gericht aan Natuur & Milieu, Postbus 1578, 3500 BN Utrecht, info@natuurenmilieu.nl. Natuur & Milieu zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.

 1. Overig

8.1 Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen en downloaden op de Actiesite.

8.2 Op de Actie en de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

8.3 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Versie 9 juli 2019

 

 

 

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/watermonsters/actievoorwaarden-watermonsters/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>