Verbreding Beter Leven keurmerk | Natuur & Milieu

Verbreding Beter Leven keurmerk

Bijna iedereen in Nederland kent het Beter Leven keurmerk. Je vindt het bekende drie-sterrensysteem van de Dierenbescherming in de supermarkt op onder meer varkensvlees, kip en eieren en het helpt je als consument te kiezen voor een diervriendelijker product. Dieren die worden gehouden onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen, dan dieren in de gangbare veehouderij. Met 1 ster Beter Leven zijn ernstige problemen uit de vee-industrie aangepakt.

Natuur & Milieu heeft de afgelopen jaren samengewerkt met de Dierenbescherming en Vogelbescherming Nederland om de criteria rond dierenwelzijn in de melkveehouderij te verbreden met natuur- en milieucriteria. Voor bijvoorbeeld huisvesting van melkkoeien en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bestaat nu namelijk geen EU of wettelijke regelgeving. Binnen het Beter Leven keurmerk worden nu extra voorwaarden gesteld aan natuur, milieu en biodiversiteit. Natuur & Milieu ontwikkelde de criteria voor de laatste twee, waarin bijvoorbeeld eisen rond bestrijdingsmiddelen, voer, mest en elektriciteitsgebruik opgenomen zijn. Ze dragen er allemaal aan bij om de kringloop op de boerderij zoveel mogelijk te sluiten.

Veevoer en grondstoffen

Veevoer draagt veel bij aan de milieu-impact van vlees en zuivel. Het moet verbouwd worden en neemt daarmee land in beslag en er worden soorten kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt. Veel diervoergrondstoffen en ook soja wordt geteeld in Zuid Amerika. Daar kan het leiden tot ontbossing. Het neemt land in beslag dat anders dient voor het verbouwen van voedsel voor mensen en het onttrekt belangrijke mineralen uit de grond. Binnen de criteria van Beter Leven keurmerk 1 ster voor melkveehouderijen, eten de koeien zoveel mogelijk van eigen grond. Vers gras op het land en gedroogd gras en hooi als ze op stal staan. Lees hier meer over deze criteria voor veevoer en grondstoffen.

Mest en mineralen

Nederland heeft een mestoverschot. Er worden veel dieren op een klein oppervlakte gehouden. Bodems in Nederland worden daarom al jaren intensief bemest. Te intensief. Een grote hoeveelheid nutriënten (meststoffen) komt via water en lucht in het milieu terecht en veroorzaakt verzuring en vermesting van de bodem. De bodem is de basis van al ons voedsel. Het is belangrijk dat de bodems gezond blijven, zodat ook in de toekomst voldoende voedsel verbouwd kan worden. Mest is belangrijk om de bodem vruchtbaar te houden. Teveel mest heeft juist negatieve gevolgen voor het ecosysteem en de biodiversiteit tot ver buiten het boerenbedrijf. De melkveehouderijen die aangesloten zijn bij Beter Leven keurmerk 1 ster, hebben zicht op hun mineralenhuishouding en zorgen er voor dat de mest uitgereden wordt op eigen land. Hun bedrijven bestaan voor een groot deel uit grasland om de koeien te voeren en ze kunnen daarom ook goed hun eigen mest verwerken binnen het eigen bedrijf.

Lees hier meer over de criteria rond mest en mineralen.

Energie en Klimaat

Ook binnen het thema energie en klimaat proberen we de kringloop zoveel mogelijk te sluiten. Bij melkveehouderijen binnen Beter Leven keurmerk 1 ster, staat de overgang van fossiele energie naar duurzame energie hoog op de agenda. Ze maken gebruik van 100% groene stroom en gaan op termijn over naar een energieneutraal bedrijf. Lees hier meer over de criteria rond energie en klimaat.

Naast de nieuwe milieucriteria van Natuur & Milieu, werkte Vogelbescherming Nederland aan criteria voor natuur zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van kruidenrijk grasland, waar boerenlandvogels van profiteren en ook het behoud van landschapselementen zoals knotwilgen en sloten. De Dierenbescherming stelt eisen aan een beter dierenwelzijn voor melkkoeien, zoals een eigen, maar ook grotere ligplaats voor de melkkoe en een zachte ondergrond. Daarnaast zijn er criteria voor betere zorg voor kalfjes.

Meer informatie over alle criteria binnen het Beter Leven keurmerk 1 ster voor de melkveehouderij vind je op de website van Beter Leven keurmerk. Melk en yoghurt met het Beter Leven keurmerk 1 ster vind je op de huismerkproducten van Jumbo.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
  • Bekijk de privacyverklaring