Verslag bijeenkomst 13 september | Natuur & Milieu

Verslag Road to Zero bijeenkomst 13 september

De derde bijeenkomst van Road to Zero vond plaats op 13 september bij de ANWB in Den Haag. Samen met kennisspartners Royal HaskoningDHV, Fier, EVConsult en Fleet Support werd gewerkt aan kennisontwikkeling om in 2030 een emissieloos wagenpark te kunnen realiseren. Met koplopers is in drie werksessies nagedacht over zakelijk elektrisch rijden en elektrisch leasen. Met input vanuit deze sessies wordt een gezamenlijke handleiding worden opgesteld met praktische handvatten om de transitie naar elektrisch rijden te versnellen.

In de kennissessie van 13 september zijn de volgende thema’s in werkgroepen besproken:

 • Leasebeleid en arbeidsvoorwaarden
 • Personenwagenpark en bedrijfswagens
 • Laadinfrastructuur

In het plenaire deel van deze bijeenkomst presenteerde de Volksbank met de ASN bank een best practice. Deze best practice zal worden opgenomen in de handleiding.

 

Werksessie Leasebeleid en arbeidsvoorwaarden

Fleet Support

De sessie van Fleet Support betrof EV-beleid en mobiliteitsregeling en werd goed bezocht. Vertegenwoordigers van zeven organisaties (Provincie Noord Brabant, Centric, Netapp, Capgemini, KONE, Thales en Oracle) leverden input. De afsluitende derde sessie stond in het teken van een recap van de eerste twee sessies en daarnaast een discussie over drie prikkelende vragen:

 • Minder rijden -> Hoe stimuleer je dit?
 • Tesla taks -> hoe blijf je stimuleren?
 • Oplopende levertijden -> impact op je beleid?

Recap

Beleid

Het drastisch aanpassen van je beleid vraagt een aantal herkenbare stappen. De eerste stap is het bepalen van je vertrekpunt.  Weet waar de vraag voor een beleidsaanpassing vandaan komt. Zorg dat je een recent inzicht hebt in het gebruik van het wagenpark en ken het kostenniveau en de specifieke kostendrivers. Dat vormt de basis voor de tweede stap: het bepalen van je bestemming.  Wat wil je bereiken en wat is de doelstelling? Deze laten zich het best omschrijven in een business case (kosten besparen versus of de verandering geld mag kosten), een green case (formuleer duurzaamheidsdoelstellingen) en een use case (doelstelling met betrekking tot berijders/berijderstevredenheid).
Daarna kun je aanvangen met de derde stap: het afleggen van de route, oftewel de start van de transitie. In deze fase zal je voor diverse onderwerpen beleid moeten maken en zal er een impact zijn op inkoop en inrichting van de dienstverlening.

 

Profiel
Mobiliteitsbeleid is afhankelijk van het totale beleid en profiel als organisatie.  Dit profiel kan gemaakt worden aan de hand van vier kernrichtingen. De waarde die gegeven wordt aan duurzaamheid, flexibiliteit van je beleid, aantrekkelijk werkgeverschap en kostenbeheersing staat hierbij centraal. De terugkoppeling van de deelnemers gaf aan dat op de eerste plaats ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ genoemd werd (5 van de 9 deelnemers), gevolgd door duurzaamheid (3) en kostenbeheersing (2). Flexibiliteit werd door niemand als belangrijkste element genoemd.

Tijdens de derde sessie is de voorzichtige conclusie gepresenteerd dat als je elektrificatie wil versnellen, je het streven naar “aantrekkelijk werkgeverschap” centraal moet houden. Het promoten van elektrificatie zal naar alle waarschijnlijkheid beter werken dan het ontmoedigen van fossiele brandstof.

Passend bij je profiel zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Activiteiten te ontplooien om elektrisch rijden promoten
  1. proefritten aanbieden
  2. interne communicatie van duurzame doelstellingen
  3. deelname initiatieven als Low Car Diet
  4. algemeen gebruik auto’s 100%EV
  5. EV modellen toestaan buiten merkbeperking
  6. maak poolauto’s elektrisch en geef leaserijders de kans om deze een week te testen.
 • De keuze voor de elektrische auto stimuleren
  1. laadvoorziening thuis op kosten werkgever
  2. verlaagde of vervallen eigen bijdrage toepassen
  3. voorkeur bieden ruimte bij parkeerplaatsen
  4. het normbudget eventueel verruimen
  5. additionele mogelijkheden bieden zoals; een niet elektrische vakantieauto.
 • De brandstofauto ontmoedigen
  1. door een beperking van normbudget
  2. een eigen bijdrage te hanteren op basis van CO2 uitstoot
  3. door merk/model beperking
  4. alleen de keuze uit elektrische auto of Openbaar vervoer bieden
 • Elektrificatie versnellen met behulp van leasenormen
  1. zorg dat normering gebaseerd is op leasekosten en brandstofkosten, waarbij die brandstofkosten gebaseerd zijn op werkelijke praktijkcijfers
  2. kies een norm op benzine als referentie voor EV
  3. geef extra flexibiliteit in gebruiksperiode. Oftewel: nu een contract van twee of drie jaar zorgt voor overbrugging naar meer EV-aanbod
  4. ontmoedig fossiele keuzes door de looptijd te verkorten in de komende jaren. Het bedrag blijft daarbij gelijk, terwijl de looptijd korter wordt en dus de koopkracht en autokeuze kleiner

 

Vragen

 • Minder rijden -> Hoe stimuleer je dit?
  1. Introduceer de NS business cards voor alternatief vervoer. Afhankelijk van de situatie kan dit kostenneutraal, zeker als ook parkeerkosten worden meegenomen in de analyse. De auto moet dan wel stil staan in de uren dat er gebruikt gemaakt wordt van het openbaar vervoer.
  2. Start een programma met E-bikes.
  3. Verbeter de coördinatie van afspraken en planning van ritten.
  4. Stimuleer thuiswerken. Ondanks dat soms ervaren wordt dat niet iedereen dit fijn vindt, kan dit een goede maatregel zijn.
  5. Rijksoverheid: verbeter mogelijkheden van OV van en naar bedrijventerreinen.
 • Tesla-taks -> Hoe blijf je stimuleren?
  1. De Tesla-taks werd niet als een probleem gezien. Zeker nu er ‘goedkopere’ alternatieven in het elektrisch segment bijkomen.
 • Oplopende levertijden -> Wat is de impact op beleid?
  1. Elk voordeel heeft z’n nadeel: de oplopende levertijden creëert ook een sense of urgency bij importeurs en fabrikanten.
  2. Algemeen over elektrisch beleid zie je organisaties die de gemiddelde leasetermijn verlengen om de auto bereikbaarder de maken en tegelijkertijd ook organisaties die voor kortere leasetermijnen gaan zodat ze optimaal kunnen profiteren van de snelle doorontwikkeling op onder andere het gebied van actieradius.
  3. Gelukkig komen er de komende jaren veel nieuwe introducties aan, dit zal de levertijden niet oplossen, maar de situatie wel verbeteren.
  4. Korte looptijden toestaan voor brandstofauto’s, ter overbrugging

 

Werksessie Personenwagenpark en bedrijfswagens 

Royal Haskoning DHV en Fier Automotive & Mobility

De derde sessie Personenwagenpark en Bestelbussen was een informatieve sessie, waar twee onderwerpen aan de orde kwamen: de implementatie van een elektrische leasevloot in je organisatie, en deelauto’s.

Implementatie
Voor een succesvolle implementatie van een elektrische leasevloot zijn grofweg vier stappen nodig:

 1. Mobiliteitsanalyse
 2. Transitieplan
 3. Pilot/eerste stap
 4. Verdere uitrol

De eerste stap, de mobiliteitsanalyse, is bedoeld om in kaart te brengen wat precies je startpunt is. Je inventariseert wat je huidige wagenpark is (welke voertuigcategorieën zijn te onderscheiden, wanneer lopen de huidige leasecontracten af) en hoe je huidige wagenpark gebruikt wordt. Maken je auto’s veel korte ritten, dan zijn andere rijeigenschappen nodig dan wanneer ze weinig, lange ritten maken. Verder heb je informatie nodig over de netaansluitingen in je vestigingen, en de grootte van de energiecontracten. Die samen geven aan hoeveel laadpalen je kunt plaatsen. Plaats je teveel laadpalen voor je netaansluiting, dan zal de laadsnelheid per laadpaal sterk afnemen. Verder wil je in kaart gebracht hebben wat je huidige mobiliteitsbeleid is, zodat je weet welke aanpassingen nodig zijn om een elektrische leasevloot mogelijk te maken. En ten slotte wil je in kaart gebracht hebben wat de ambitie is, en of er eventueel budget is, of dat het voor je organisatie van belang is dat de transitie geen extra geld mag kosten.

De tweede stap, het transitieplan, geeft aan hoe je de transitie gaat maken. Dit document dient vooral voor het overtuigen van de verschillende stakeholders. Een goed verhaal helpt om deze verandering er doorheen te krijgen in je organisatie. In dit transitieplan beschrijf je hoeveel een transitie naar elektrisch rijden gaat kosten, en welke stappen je gaat zetten. Het transitieplan stel je op samen met de directie of de Raad van Bestuur, de HR-professionals voor de arbeidsvoorwaarden, de fleetmanagers om de kosten in kaart te brengen, en de mensen van gebouwbeheer voor de realisatie van laadpalen. Verder moet in de meeste gevallen ook de OR overtuigd zijn van de voordelen van deze nieuwe stap. Met een goede uitwerking gaat dit lukken. Vergeet de werknemers zelf niet. Middels voorlichtingsbijeenkomsten en eventueel gelegenheid tot proefrijden kun je hen voorlichten en hun vragen beantwoorden.

Dan kun je van start. Begin klein, bijvoorbeeld met een pilot op basis van vrijwillige deelname. Hiermee krijg je de voorlopers over de streep. Deze voorlopers dienen dan weer als ambassadeurs voor elektrisch rijden binnen je organisatie. De pilot evalueer je na een half jaar, en dan zet je de volgende stappen.

Bij het selecteren en bestellen van auto’s dien je rekening te houden met levertijden, maar ook met erg uiteenlopende leaseprijzen bij de verschillende leasemaatschappijen. Vraag dus bij meerdere leasemaatschappijen prijzen op, ook als je nu maar bij één leasemaatschappij auto’s afneemt.

Bij het realiseren van laadpalen dien je rekening te houden met de kabels die je misschien moet trekken naar je parkeerplaats. Ook is misschien een aanpassing van het energiecontract nodig. Vraag dit na bij je laadpalenleverancier en/of energiemaatschappij.

Verder zijn er nog een aantal afwegingen te maken:

 • Ga je je medewerkers een laadpaal thuis aanbieden? Dat betekent extra kosten. En voor je medewerkers is soms een aanpassing van de meterkast nodig, zeker bij een verouderde meterkast.
 • Ga je vakantieauto’s aanbieden voor een aantal weken per jaar? Dit levert ook extra kosten op. Je kunt ook aangeven dat de werknemers al een voordeel hebben bij elektrisch rijden (de bijtelling namelijk) en dat dit compenseert voor de eventuele huur van een vakantieauto.
 • Ga je je auto’s bestikkeren? Een leuke manier om je zichtbaarheid te vergroten. Ga wel na of hier draagvlak voor is onder je medewerkers.
 • Ga je een mobiliteitsregeling aanbieden voor de medewerkers die echt niet willen overstappen?

 

Deelauto’s
Wist jij dat een auto gemiddeld 23 uur per dag stilstaat? En dat je met 1 elektrische deelauto en deelfiets maar liefst 4 tot 15 voertuigen van de weg kunt halen die nog rijden op fossiele brandstoffen? Waarom rijden we niet allemaal in een elektrische deelauto? Dat is zoveel beter voor het milieu én komt de drukte op parkeerterreinen en verkeersknelpunten ten goede.

Er zijn natuurlijk verschillende vormen van deelauto’s. Organisaties zoals Car2Go en Autolib’ richten zich vooral op de consument. Met deze free floating wagenparken is het niet nodig om het voertuig terug te brengen naar dezelfde plek als waar je hem hebt opgepikt. Er zijn ook specifieke organisaties die zich richten op oplossingen voor bedrijfsmobiliteit. Denk daarbij aan GoodMoovs, WeDriveSolar en Amber. Ieder met een eigen focus, type voertuigen en platformen.

Om het gebruik van elektrische deelauto’s mogelijk te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van een online deelplatform. Hiermee kunnen gebruikers elektrische auto’s reserveren, openen en sluiten. Een gewone sleutel is dus niet langer nodig. Zonder dergelijk platform wordt autodelen omslachtig (er komen aparte agenda’s met reserveringen, sleutels moeten worden uitgegeven, kilometers en evt. schades moeten geregisterd worden).

Voor werkgevers zijn er verschillende voordelen. Deelauto’s zijn vaak goedkoper dan het gebruik van auto’s, die op fossiele brandstoffen rijden en er is een kleinere Co2 footprint en geen luchtvervuiling: elektrisch rijden is beter voor het leefmilieu. Een groot financieel voordeel kan onder andere ook gehaald worden uit het voorkomen van gedeclareerde kilometers. Deze vallen vaak onder een verborgen kostenpost. Daarnaast kan er bespaart worden op parkeerkosten. Bij slim gebruik, wordt de deelauto gecombineerd met het ov, de fiets of de auto.

 

Werksessie Laadinfrastructuur

EVConsult

Met het aanbod van de juiste laadinfrastructuur kan je als bedrijf elektrisch vervoer daadwerkelijk de weg op helpen. Twee belangrijke drempels voor de overgang naar EVs door gebruikers zijn namelijk: 1) range anxiety en de 2) beschikbaarheid van laadinfrastructuur. Beide drempels zijn goed op te lossen met hulp van de juiste laadinfrastructuur.

Met de inbreng van diverse partijen (waaronder Antea Group die onderdeel is van het grootste wagenpark van Nederland, voorlopende gemeenten en studenten van de TU Eindhoven) is gesproken over de stand van de markt voor laadinfrastructuur en innovaties daarin. Vanuit de aanwezige studenten was er veel belangstelling voor innovaties in de markt, die ervoor kunnen zorgen dat het toenemende aantal elektrische voertuigen in Nederland zonder problemen kunnen worden geladen op het bestaande elektriciteitsnet. In de discussie hierover waren we het eens dat er steeds meer oog en vraag komt voor enerzijds gebruiksvriendelijkheid voor de E-rijder en anderzijds laden op gunstige tijden om overbelasting van het elektriciteitsnet en installaties te voorkomen.

Ook zijn er verschillende tips voor de realisatie van laadpunten op eigen terrein besproken:

 • Smart charging is een containerbegrip. Kies de functionaliteiten die daadwerkelijk waarde toevoegen. Een goed voorbeeld is dynamic load balancing tussen het gebouw en de laadpunten, waardoor relatief veel laadpunten op dezelfde aansluiting kunnen worden aangesloten en geen verzwaring van de aansluiting nodig is.
 • Denk goed na over methoden om het gebruik van de laadpunten te optimaliseren, bijvoorbeeld door middel van apps of de mogelijkheid voor een volgende gebruiker om de kabel te ontkoppelen wanneer de vorige auto vol is.
 • Voor aansluiting van laadpunten op eigen kantoorlocaties geldt dat je gebruik kunt maken van gunstige laadkosten, door het lage energietarief voor grootzakelijke aansluitingen. Echter, in configuratie tussen sommige laadpaalleveranciers (CPO) en laadpasleveranciers (MSP) gelden in sommige gevallen roaming tarieven die ervoor zorgen dat je toch geen gunstig tarief hebt op je eigen laadpunten. Controleer dit van te voren.
 • Overweeg ook laadpunten bij werknemers thuis te realiseren en houd de regie hierover zodat de laadpunten ook hergebruikt kunnen worden wanneer de werknemer uit dienst treedt.
 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit/road-to-zero/rtz2018/verslag-bijeenkomst-13-september/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>