Warmtenetten in de energietransitie | Natuur & Milieu

Warmtenetten in de energietransitie

Verkennend onderzoek naar knelpunten op basis van interviews met Zuid-Hollandse gemeenten

Natuur & Milieu heeft onderzoek gedaan naar de belemmeringen die Zuid-Hollandse gemeenten ondervinden bij de aanleg van warmtenetten. In deze paper gaan we nader in op de Zuid-Hollandse warmtemarkt en onderzoeken we de knelpunten bij het realiseren van duurzame warmtenetten.

De gebouwde omgeving gaat van het gas af en zal op andere wijze voorzien in de behoefte aan warmte. Deze transitie komt voort uit twee belangrijke motieven: terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het verminderen van aardbevingen in Groningen.

Een alternatieve warmtebron voor de gebouwde omgeving is collectieve warmte, vervoerd door warmtenetten. Reeds 300.000 gebouwen hebben een aansluiting op een warmtenet. Het is goed mogelijk dat in 2030 het aantal gebouwen met een aansluiting op een warmtenet al is verdubbeld of in de buurt komt van 1 miljoen.

De gemeente heeft de regie over deze lokale warmtetransitie. Natuur & Milieu vindt het van groot belang dat de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving gasloos wordt en erkent de regisserende rol die de gemeenten daarbij moet gaan krijgen. Maar zijn gemeenten daartoe bereid en in staat? Welke belemmeringen ervaren zij om de warmtetransitie vorm te geven dan wel om de uitrol van nieuwe warmtenetten te versnellen? Hoe kunnen warmtenetten verduurzamen? In dit paper onderzoekt Natuur & Milieu deze vragen.

Hiervoor heeft Natuur & Milieu interviews gehouden met zeven gemeenten in Zuid-Holland en 1 vertegenwoordiger van de provincie om de belemmeringen te inventariseren. Het onderzoek vindt u hier.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor