Milieu-indicator Gewasbescherming berekent milieulast van bestrijdingsmiddelen

Onder aanvoering van LTO Nederland werken op dit moment meer dan dertien partijen uit de land- en tuinbouwsector, adviesorganisaties en de overheid samen aan de ontwikkeling van de Milieu-Indicator- Gewasbescherming. Het project wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research in samenwerking met Natuur & Milieu en kennis- en adviesbureau CLM. We testen het nieuwe instrument, ontwikkelen de benodigde software en starten pilots. Het voornemen is om de Milieu-indicator Gewasbescherming in 2021 op te leveren.

Waarom is een milieu-indicator nodig?
Gewasbeschermingsmiddelen, of bestrijdingsmiddelen, zijn stoffen die worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen ziekten en plagen. Ze zijn binnen de gangbare manier van voedselproductie nodig voor het produceren van voldoende voedsel van goede kwaliteit. Maar bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen komt een deel ervan in het water en de bodem terecht en richt daar schade aan. Dat kan zich uiten in vervuiling van bodem en water, maar ook in schadelijke effecten op bodem- en waterdieren en op insecten (waaronder bijen). Van de meeste pesticiden en herbiciden weten we of ze schadelijk zijn voor het milieu, maar we kunnen nog niet goed meten wat de impact is als meerdere middelen en maatregelen worden toegepast. Boeren en marktpartijen hebben een eenvoudig te gebruiken en transparant instrument nodig dat de milieulast van gewasbeschermingsmiddelen en combinaties van beschermingsmiddelen inzichtelijk maakt bij specifieke frequenties en doseringen. Het doel van dit project is daarom om om een methode te ontwikkelen die de milieulast van gewasbescherming kan vaststellen. Dat instrument is de Milieu-Indicator Gewasbescherming.

Schadelijke effecten verminderen
Bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen komt een deel ervan in het water en de bodem terecht en richt daar schade aan. Dat kan zich uiten in vervuiling van bodem en water, maar ook in schadelijke effecten op bodem- en waterdieren en op insecten (waaronder bijen). Om de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te verminderen, streeft Natuur & Milieu er in de eerste plaats naar om het gebruik ervan zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan door in de teelt te zorgen voor een gezonde bodem, gebruik te maken van slimme teeltsystemen met een grotere diversiteit op de percelen, en het telen van gewassen die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Daar waar toch bestrijdingsmiddelen moeten worden ingezet, willen wij alleen die middelen toepassen waarvan het risico zo laag mogelijk is, en alleen die middelen gebruiken die passend zijn bij het specifieke gewas. De Milieu-indicator kan hier belangrijke inzichten voor opleveren.

Transparantie in de hele keten
De Milieu-Indicator Gewasbescherming gebruikt als basis de beoordelingsmethodes van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), de overheidsinstantie die gewasbeschermingsmiddelen beoordeelt voor toelating op de markt. De indicator wordt dit jaar getoetst op bruikbaarheid. Daarin spelen Natuur & Milieu en CLM een rol. Zij gaan samen met partners in verschillende sectoren de indicator uitproberen bij verschillende teeltwijzen, en pilots draaien om zeker te stellen dat de indicator aansluit bij de wensen van de sector, de markt en de maatschappij. Met de Milieu-Indicator Gewasbescherming kunnen telers eenvoudiger die keuzes maken die de milieulast minimaliseert. Gebaseerd op de indicator kunnen supermarkten en andere inkopers kiezen voor producten die het milieu zo min mogelijk belasten. De Milieu-indicator is ook toepasbaar in het buitenland. De Milieu-Indicator Gewasbescherming biedt daarmee transparantie in de hele keten.

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/kenniscentrum/milieu-indicator-gewasbescherming-berekent-milieulast-van-bestrijdingsmiddelen/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>