Windenergie op land, standpunt | Natuur & Milieu

Windenergie op land, standpunt

Windenergie wordt de komende 20 jaar een van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen. Bovendien zijn windmolens op land de goedkoopste vorm van duurzame energie.

Natuur & Milieu is voorstander van windenergie, maar er is veel discussie en onrust over de impact die windmolens hebben op de leefomgeving en het landschap, en de kosten die eraan verbonden zijn. Toch is windenergie in Nederland nodig omdat het veel schone energie oplevert tegen de laagste kosten. Gelukkig staat de meerderheid van de Nederlanders (74%) neutraal of positief tegenover het plaatsen van windmolens in hun nabije omgeving.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 35 TWh aan energie uit zon en wind op land moet worden opgewekt. Een groot deel van deze energie zal moeten komen uit windenergie. Naar schatting betekent dit dat er in 2030 9 GW aan windmolenparken op land geïnstalleerd moet zijn. Eind 2019 stond er 3,5 GW. Dit betekent dat de capaciteit nog ruim 2,5 keer zo groot moet worden in 10 jaar. Dit kan door het bouwen van meer windmolens, maar ook deels door het vervangen van oude molens door hogere en efficiëntere molens. Natuur & Milieu houdt in de gaten of de overheid zijn afspraken nakomt. Het blijkt lastig te zijn om geschikte plekken te vinden om de molens te plaatsen. En sommige bewoners zijn benauwd voor windmolens in hun omgeving. Hierdoor loopt de bouw vooralsnog vertraging op.

Groter draagvlak nodig

Natuur & Milieu wil het draagvlak vergroten. Daartoe hebben we samen met andere partijen een gedragscode voor wind op land ontwikkeld. In deze gedragscode staat beschreven hoe de omgeving betrokken moet worden bij de ontwikkeling van windparken op land. Natuur & Milieu heeft deze gedragscode ondertekend omdat wij ons bewust zijn van het feit dat mensen last kunnen hebben van windmolens, ook tijdens de bouw.

Natuur & Milieu heeft ook samen met andere partijen de Green Deal Participatie opgesteld en ondertekend. Onderdeel van deze Green Deal is leren hoe de omgeving maximaal kan meeprofiteren en betrokken kan worden bij zon- en windprojecten op land. Deze kennis wordt gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe gedragscodes en wordt verspreid naar de overheden en projectontwikkelaars om zo voor meer draagvlak voor de projecten te kunnen zorgen.

Om het draagvlak verder te vergroten zet Natuur & Milieu windprojecten waar het  goed gaat in de schijnwerpers. Gemeenten en bouwers kunnen daar van leren. Daarnaast laten we zien dat het mogelijk is voor omwonende burgers en bedrijven om mee te werken aan de ontwikkeling van de windparken door lid te worden van coöperaties.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die nodig zijn?

De komende jaren is het nodig dat de overheid consistent beleid voert. Het Klimaatakkoord is daarvan een goed voorbeeld. Verder is het belangrijk dat windenergie goedkoper wordt en het uitstoten van CO2 duurder. Het behouden en bouwen van draagvlak van windenergie is een andere belangrijke pijler, net als een nieuw energiesysteem. Dit moet ingericht worden zodat circa 50-75% van onze elektriciteit uit windenergie kan komen. Dat kan door interconnecties met buurlanden, flexibele beprijzing, opslag en nieuwe technieken die we nog niet kennen.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/windenergie-op-land/windenergie-op-land-standpunten/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Phone</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description_186_2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>