Veel gestelde vragen over windenergie op land | Natuur & Milieu

Veel gestelde vragen over windenergie op land

Windenergie is de komende 20 jaar een van de belangrijkste duurzame bron van elektriciteit voor Nederland. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen. Bovendien zijn windmolens op land de goedkoopste vorm van duurzame energie.

  • Waarom hebben we duurzame energie nodig?

   De meeste energie die we gebruiken komt uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur van de aarde. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. Deze temperatuurstijging kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en dier. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat betekent minder energie gebruiken én overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Zo worden we ook minder afhankelijk van energie uit andere landen.

  • Waarom windmolens?

   Windenergie is schoon en onuitputtelijk. Bovendien is het de goedkoopste vorm van duurzame energie. En we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen.

  • Hoe werkt een windmolen?

   Een windmolen (windturbine) heeft wieken. Deze wieken, ook wel rotorbladen genoemd, laten een generator draaien, een soort dynamo. De generator zet de draaiende beweging van de wieken om in elektrische stroom.

  • Hoe lang gaat een windmolen mee?

   De modernste varianten gaan 15 tot 20 jaar mee.

  • Hoeveel elektriciteit levert een windmolen op?

   Een moderne windmolen heeft een vermogen van ongeveer 3 MW en levert per jaar ongeveer 6.6 miljoen KWh. Eén molen levert stroom voor 2000 huishoudens. Of kan 350 sportvelden verlichten of meer dan 100 kermissen laten draaien.

  • Waarom staan windmolens soms stil?


   Windmolens staan soms stil, bijvoorbeeld als het niet waait of voor onderhoud. Maar Nederland is een echt windland: de molens leveren 80% van de tijd schone stroom.

  • Kost de bouw van een windmolen niet veel energie?


   In de eerste 3 – 6 maanden levert een molen al evenveel energie op als de productie en bouw heeft gekost. Daarna levert de molen nog 15 tot 20 jaar lang schone, CO2-vrije energie.

  • Is windstroom niet duur?

   Windenergie is de goedkoopste bron van duurzame elektriciteit. Stroom uit kolen en gas is nog 3 à 4 ct per kWh goedkoper. Dat komt omdat er niet wordt betaald voor het opruimen van de vervuiling die fossiele brandstoffen veroorzaken. Denk aan luchtverontreiniging, afval, klimaatverandering etc. Volgens een grote Europese studie zou de prijs van kolenstroom met 3 à 4 ct per kWh stijgen, als je deze verborgen kosten meerekent. Als we alle kosten dus eerlijk berekenen is windenergie concurrerend met fossiele brandstoffen.

  • Moet er niet veel subsidie bij?

   De kostprijs van windenergie op land is ongeveer 7 eurocent per kWh. De marktprijs (zonder belastingen) voor elektriciteit ligt rond de 4 – 5 cent per kWh. De Rijksoverheid stimuleert bedrijven via de subsidieregeling SDE+ om te investeren in windenergie. Dit doen ze door het verschil tussen de duurzame elektriciteitsprijs en de marktprijs te compenseren. Producenten van windstroom ontvangen ongeveer 2-3 cent subsidie per kWh elektriciteit die is geproduceerd gedurende een van tevoren vastgestelde periode, bijvoorbeeld 15 jaar.

  • Wie verdienen aan windmolens?

   De exploitant van de molen – bijvoorbeeld een energiebedrijf of boer – verdient aan de verkoop van de opgewekte elektriciteit en krijgt een bijdrage van de overheid uit de SDE+ regeling voor elke kWh elektriciteit die wordt opgewekt. De grondeigenaar krijgt een vergoeding voor het gebruik van de grond. Als de molen wordt gefinancierd met een lening, verdient ook degene die de lening verstrekt hieraan.

   Windturbines zorgen daarnaast voor omzet en werkgelegenheid bij allerlei bedrijven, zeker nu we de komende jaren veel windmolens gaan bouwen.

   Ook omwonenden profiteren steeds vaker mee van de opbrengsten van windmolens, bijvoorbeeld doordat een deel van de opbrengst ten goede komt aan een fonds voor de omgeving of door mede-eigenaar van een stukje van de molen te worden.

  • Waarom worden windmolens steeds groter?

   Grote molens leveren veel meer stroom dan kleine. Een molen van 180 meter bijvoorbeeld levert twee keer zoveel als een molen van 120 meter. Als we kiezen voor grotere molens hebben we dus minder molens nodig om dezelfde hoeveelheid elektriciteit op te wekken.

  • Waarom is windenergie belangrijk voor Nederland?

   Windenergie is op dit moment de goedkoopste duurzame energiebron. En meer duurzame energie is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en minder afhankelijk te worden van energie uit het buitenland. Om genoeg schone stroom te produceren, hebben we naast wind, ook zon, water, aardwarmte en biomassa hard nodig.

   Zonne-energie is sterk in opkomst, maar nog veel duurder dan windenergie. Dat geldt ook voor andere duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte. Nederland is een echt windland, het waait hier vaak en hard. Voor Nederland is wind de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie. Daarom is in het SER-Energieakkoord afgesproken dat er in 2020 6000 MW wind op land en 4500 MW wind op zee gerealiseerd moet zijn.

  • Hoeveel windmolens staan er al op land?

   Op dit moment (februari 2014) zijn er ongeveer 2000 windturbines op land, met een totaal vermogen van ongeveer 2500 MW. Deze molens leveren ongeveer 4,5% van alle elektriciteit die we in Nederland gebruiken.

  • Hoeveel windmolens moeten er bijkomen?


   In het SER-Energieakkoord is afgesproken dat er 6000 MW windenergie op land moet zijn gerealiseerd in 2020. Er staat nu ongeveer 2500 MW windvermogen. Er moet dus 3500 MW windvermogen bij komen. Dit zijn bijna 1200 windmolens van 3 MW. Als we kiezen voor grotere molens, zijn er minder molens nodig. Een deel van de kleinere molens die er al staan, zullen de komende jaren verdwijnen.

  • Kunnen we niet beter windmolens op zee bouwen?

   Om voldoende duurzame energie te produceren in de toekomst hebben we zowel windmolens op land als op zee nodig. Het is dus niet of-of, maar en-en. Windenergie op zee is nog aanzienlijk duurder dan windenergie op land. In het Energieakkoord is afgesproken dat dat er in 2020 6000 MW wind op land en 4500 MW wind op zee gerealiseerd moet zijn.
   Kijk op zeekracht.nl voor meer informatie over windenergie op zee.

  • Is er wel genoeg ruimte in Nederland voor al die windmolens?

   Om te voldoen aan 6000 MW windenergie op land in 2020, zoals afgesproken in hetSER-Energieakkoord, is ongeveer 4 procent van ons landoppervlak nodig. Het blijkt goed mogelijk om de meeste windturbines te concentreren in een beperkt aantal gebieden in Nederland. Geschikte concentratiegebieden zijn met name grootschalige landbouwgebieden, bij voorkeur in de buurt van haven- en industriegebieden en de grote industriegebieden zelf.

  • Kunnen we niet beter investeren in zonne-energie?

   Om genoeg schone stroom te produceren, hebben we naast wind, ook zon, water, aardwarmte en biomassa hard nodig. Windenergie is op dit moment de schoonste en goedkoopste optie voor duurzame energie. Zonne-energie is sterk in opkomst, maar momenteel nog duurder dan windenergie. En één windmolen levert net zoveel stroom als 12 voetbalvelden met zonnepanelen.

  • Kunnen we ons niet beter richten op energiebesparing?

   Energiebesparing is erg belangrijk om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar er zal altijd energie nodig zijn. En dan is windenergie een goede optie, zeker in een windland als Nederland. Windenergie is schone en betaalbare energie die we zelf kunnen produceren.

  • Maakt een windmolen veel lawaai?

   De draaiende rotorbladen en de bewegende delen van een windmolen, zoals de tandwielen, maken geluid. Dit geluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid. Er zijn wettelijke normen voor de hoeveel geluid die windturbines mogen maken. Een windmolen staat minimaal 300 meter van de dichtstbijzijnde huizen. Op die afstand hoor je ongeveer evenveel geluid als van je koelkast.

  • Hoe zit het met slagschaduw?

   Met slagschaduw wordt de schaduw bedoeld die de wieken van de molen kunnen veroorzaken. Dit doet zich vooral voor als de zon laag staat. Moderne windturbines met 3 wieken veroorzaken meestal weinig hinder door slagschaduw. In de wetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. Om overlast door slagschaduw tegen te gaan worden windturbines soms tijdelijk stilgezet.

  • Zijn windmolens gevaarlijk voor vogels?


   Windmolens zijn verantwoordelijk voor minder dan 1% van alle vogelslachtoffers. Uit een Canadese studie blijkt dat katten, botsingen met ramen in gebouwen en hoogspanningskabels meer dan 95% van alle vogelslachtoffers veroorzaken.

  • Mogen windmolens dicht bij huizen worden geplaatst?

   Een windturbine moet op voldoende afstand van huizen staan om overlast te voorkomen. De vuistregel is vier keer de masthoogte. In de praktijk houdt dit in dat een windmolen minimaal 300 meter van de dichtstbijzijnde huizen af staat.

  • Is wind een onbetrouwbare vorm van energie?


   Nee, wind is niet regelbaar maar wel goed voorspelbaar. Op de momenten dat het niet waait, zijn er ook nog andere bronnen die ons stroomnetwerk voeden. Zo ben je altijd verzekerd van elektriciteit, zelfs als het even wat minder waait.

  • Eén windmolen levert genoeg stroom voor...

   1 windmolen, met een vermogen van 3MW en jaarlijkse productie van 6.6 miljoen kWh, levert genoeg stroom voor…

   100 kermissen,
   100 popconcerten,
   30.000 televisies, of
   350 verlichte sportvelden

  • Kan ik ook een kleine windturbine op m'n dak plaatsen?

   Tegenwoordig zijn er ook kleine, persoonlijk windturbines op de markt. Een kleine windturbine kan gebruikt worden voor kleinschalige opwekking van elektriciteit thuis, achter de meter, net zoals een zonnepaneel. Deze miniturbines hebben een vermogensbereik van tussen de 0,5kW en 6kW. Miniturbines zijn echter relatief nieuw en nog sterk in ontwikkeling, zowel qua efficiëntie alsook qua plaatsingsregels (deze liggen nog niet vast). Hierdoor, en door de lange terugverdientijd t.o.v. bv. zonnepanelen, raden wij de aanschaf vooralsnog niet aan.

   De prijs van deze miniturbines is op dit moment nog erg hoog. Stroom opgewekt door een kleine turbine kost tussen de 25 en 35 cent per kWh. Ter vergelijking, elektriciteit opgewekt door een grote windmolen kost ongeveer 7 cent per kWh. Bovendien leveren deze miniturbines alleen op locaties waar het voldoende waait meer energie dan ze hebben gekost.

  • Windmolens in mijn gemeente?

   Komen er windmolens in uw gemeente? In deze brochure van Greenpeace leest u meer over waarom dat nodig kan zijn, en wat de gevolgen zijn voor omwonenden.

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/windenergie-op-land/windenergie-op-land-q-a/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>