Participatie bij windenergie op land

Participatie – deelnemen – kan op veel verschillende manieren bij hernieuwbare energieprojecten op land. Het is belangrijk om tot een goed project te komen waar de omgeving over meedenkt, aan meedoet, en van meeprofiteert. Om de participatie goed vorm te geven zijn er een aantal dingen belangrijk. Specifiek voor windenergie zetten we die hier uiteen.

Het doel van participatie

Allereerst is het belangrijk om het doel van participatie bij windenergie helder te hebben. Vaak wordt het belang van participatie vooral gezocht in het creëren van draagvlak of tenminste acceptatie. Maar deze formulering is haast een recept voor weerstand en wantrouwen. De impact van moderne windmolens op de omgeving is dusdanig dat het uitgangspunt naar onze mening moet zijn dat de omgeving recht heeft op participatie. Het betreft participatie in keuzes die gemaakt worden voor de energietransitie (meedenken), participatie bij de locatiekeuze en -inrichting (meedoen) en financiële participatie (meeprofiteren).

Wanneer participatie op deze wijze wordt vormgegeven, wordt lokale kennis optimaal benut en kan de kwaliteit van een project sterk verbeteren. Wanneer bewoners zeggenschap hebben en meeprofiteren van de opbrengst, worden de nadelen van windmolens in hun leefomgeving verzacht. Hetzelfde geldt voor effecten op natuur en landschap: wanneer de effecten in de locatiekeuze goed worden meegewogen en wanneer er aanvullend wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, neemt de acceptatie toe. Hetzelfde geldt ook voor het creëren van lokale werkgelegenheid. Al met al kan een goed participatieproces leiden tot betere projecten.

Participatieparadox

De participatieparadox is een andere grote uitdaging bij de realisatie van windenergie op land. Dit houdt in dat mensen vaak pas in beweging komen als een project concreet speelt in hun leefomgeving en als de meeste keuzes al zijn gemaakt. Het is belangrijk dat de overheid het participatieproces niet uitsluitend aan ontwikkelaars overlaat, maar ook zélf verantwoordelijkheid neemt. De overheid moet uitleggen wat het belang is van de energietransitie, wat de doelen zijn voor wind- en zonne-energie in 2030 en hoe locatiekeuzes tot stand komen. Daarbij moet heel goed duidelijk zijn hoe het participatieproces eruitziet: wanneer en hoe kunnen mensen participeren en wat wordt er gedaan met hun inbreng?

Participatie en lokaal eigendom

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Participatie wordt dan een must. Maar de wet zegt weinig over hoe participatie eruit moet zien. Concrete afspraken zijn vastgelegd in de ‘Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land’[i]. In het Klimaatakkoord is daarnaast opgenomen dat ontwikkelaars en gemeenten moeten nastreven dat de omgeving voor vijftig procent eigenaar wordt van het windpark. Deze afspraken samen vormen de basis voor een goed participatief proces.

Meer lezen over participatie?

We hebben verschillende betrouwbare bronnen voor je op een rij gezet.

Bronnen voor dit artikel:

Delen
Delen

Over dit project

Wat doet Natuur & Milieu rondom windenergie op land?

Wat doet Natuur & Milieu rondom windenergie op land?

Natuur & Milieu is voorstander van windenergie, maar op land stuit het vaak op ruimtelijke inpassingsproblemen en gebrek aan lokaal draagvlak, waardoor uitbreiding beperkt blijft. Wij zetten ons ervoor in dat de uitbreiding van windenergie op land gebeurt met oog voor de natuur, de mensen en ons klimaat.

Alles over dit project

Lees meer

Gerelateerde onderwerpen
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/windenergie-op-land/participatie-bij-windenergie-op-land/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>