Onze visie: Zeekracht volgens Natuur & Milieu | Natuur & Milieu

Onze visie: Zeekracht volgens Natuur & Milieu

Windenergie is een van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen.

Windenergie van zee is noodzaak

Nederland staat voor een ongekende opgave: we moeten ons energiesysteem verduurzamen om klimaatverandering tegen te gaan. Nederland draait nog steeds voor 94% op fossiele energie. Wij hebben dan ook een flinke uitdaging om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om klimaatverandering. De belangrijkste manier om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan is het terugdringen van onze CO2 uitstoot door het verminderen van het verbranden van fossiele brandstoffen. Windenergie is de schoonste en best toepasbare optie voor het verminderen van CO2 uitstoot en een onmisbare pijler in onze toekomstige energiemix. Windenergie is schoon, onuitputtelijk én we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen. Windenergie is de komende 20 jaar één van de belangrijkste duurzame bronnen van elektriciteit voor Nederland.

Wind op zee nu en in de toekomst

Op dit moment heeft Nederland vier windparken op zee en is er nog een in aanbouw. In totaal kunnen deze vijf windparken jaarlijks ruim één miljoen huishoudens van schone stroom voorzien. Tussen 2015 en 2023 zal er nog zo’n 3500 MW worden bijgebouwd. Dat staat gelijk aan 437 windmolens van 8 MW. Binnen 7 jaar zullen dan 5 miljoen huishoudens hun elektriciteit krijgen van windmolens op zee. Dat is ruim twee derde van alle huishoudens in Nederland (7,5 miljoen). Wil je weten waar deze windmolens komen te staan? Bekijk dan onze factsheet.

Ook daarna groeit wind op zee door. In het Regeerakkoord staat dat het aanbod van kavels voor windenergie op zee wordt vergroot. Daarnaast is Natuur & Milieu betrokken bij de Routekaart windenergie op zee 2030 die dit pad schetst. Wij pleiten voor een lange termijn plan voor wind op zee. In 2035 moet er volgens ons in totaal 17 GW aan windenergie op zee staan; het minimale wat nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In de praktijk komt dit neer op 1250 windmolens van 10 MW extra na 2023. Wij dringen er bij de overheid op aan om grootschalig wind op zee te vertalen in concreet beleid, want dat ontbreekt nog. Regie en planning is noodzakelijk: grootschalig wind op zee moeten de nieuwe Deltawerken worden. Daarbij werken we samen met veel verschillende organisaties om ervoor te zorgen dat dit mét aandacht voor economie en ecologie gebeurt.

Wind op zee biedt kansen

Windenergie op zee gaat een grote bijdrage leveren aan de duurzame elektriciteitsvoorziening van Nederland. Het zorgt voor minder CO2 -uitstoot en draagt bij aan het beperken van klimaatverandering. Voor andere duurzame bronnen is het moeilijk om ook zulke grote hoeveelheden elektriciteit te produceren. Ter vergelijking: één windmolen op zee produceert evenveel stroom als 63 voetbalvelden vol met zonnepanelen. Om klimaatverandering tegen te gaan hebben we overigens zowel wind- als zonne-energie nodig.

Ook in economisch opzicht dragen windparken op zee bij aan de toekomst van Nederland. De bouw van windmolens op zee levert een geheel nieuwe economische sector op met bijbehorende banen, exportkennis op. Onze expertise op het gebied van materialen, windmolentechnologie, funderingen, offshore technologie en elektrische infrastructuur is van wereldklasse. Door de groei van wind op zee kan de sector zich verder ontwikkelen en een sterke positie verwerven op internationale markten. Het ontwikkelen van windparken op zee heeft ook positieve effecten op de werkgelegenheid. Voor de bouw en het onderhoud zijn arbeidsplaatsen nodig. In 2014 zorgde de wind op zee sector voor 2154 fte. Naar verwachting zal dit groeien tot 10.000 banen in 2020 (Ecofys, 2014).

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu is voorstander van windenergie net als ruim 70% van de Nederlanders. De grootste potentie zien we voor wind op zee. Waar we de komende tijd aan gaan werken:

  • Consistent beleid en lange termijn plan voor wind op zee
  • Verdere kostendaling van windenergie, en hogere prijs CO2, zodat windenergie op termijn geen subsidie nodig heeft
  • Behouden en bouwen van maatschappelijk en politiek draagvlak voor windenergie, onder andere door het aantonen van de positieve effecten en kansen van wind op zee en betrokkenheid te creëren door het aandacht te geven aan participatiemogelijkheden.
  • Inrichten van een energiesysteem dat geschikt is voor veel elektriciteit uit windenergie. Dat kan door interconnecties met buurlanden, flexibele beprijzing, opslag, en nieuwe technieken die we nog niet kennen.
Terug naar Zeekracht
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/themas/energie/projecten-energie/standpunt-windenergie-op-zee/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>