Klimaatakkoord: sectortafel landbouw en landgebruik | Natuur & Milieu

Klimaatakkoord: sectortafel landbouw en landgebruik

In dit Klimaatakkoord wordt voor het eerst gekeken naar de klimaateffecten van landbouw en landgebruik. De onderhandelingen aan deze tafel gaan dus over de broeikasgasemissies van het voedsel dat we in Nederland produceren en consumeren en de broeikasgasemissies van het gebruik van land. 

Het is een prachtige kans om nu écht een transitie naar een circulaire en milieuvriendelijke landbouw in te zetten.

Welke onderwerpen staan centraal?

Belangrijke vraagstukken zijn hoe we zorgen dat het land zo gebruikt kan worden dat het CO2 uit de lucht haalt en opslaat, hoe we de hoge uitstoot van de veestapel in Nederland kunnen verkleinen en hoe we mensen kunnen bewegen om duurzamere keuzes te maken in hun dieet. We moeten ook rekening houden met andere milieu- en gezondheidsfactoren, zodat het klimaatakkoord helpt bij bijvoorbeeld een toename in biodiversiteit en waterkwaliteit. De Landbouw en Landgebruik tafel is onderverdeeld in 8 werkgroepen, waar de volgende onderwerpen worden besproken: Verduurzaming landbouw; Bomen, Bos en Natuur; Minder Methaan uit Mestopslag; Veenweidegebieden; Innovatie; Voedselconsumptie; Bodem en Glastuinbouw. Natuur & Milieu zet zich in voor een circulaire en milieuvriendelijke landbouw. Dit betekent dat we in Nederland een stuk minder dieren moeten gaan houden, meer plantaardig moeten consumeren en produceren en dat er meer rekening wordt gehouden met natuur en biodiversiteit op landbouwgrond.

Hoofdlijnen Klimaatakkoord

Op 10 juli 2018 zijn de eerste hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bekend gemaakt. Op de landbouwtafel liggen nu vooral korte termijn oplossingen. Terwijl structurele, lange termijn oplossingen nodig zijn voor een gezond landbouwsysteem dat ook toekomstbestendig is.

We streven samen met de sector naar een pakket aan maatregelen dat goed is voor zowel het klimaat, de natuur als de boer. We hebben afgesproken de zomer te gebruiken om rustig alle feiten op een rij te zetten. Dit doen we door een gedegen onderzoek uit te voeren naar hoe een toekomstbestendige landbouw eruit ziet en hoe die binnen de grenzen van o.a. klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit opereert. Uitgangspunt daarbij is voor ons ook dat de boeren een leefbaar loon moeten kunnen verdienen met hun bedrijf.

Aan de hand van deze studie wordt nog binnen het klimaatakkoord gekeken welke grootschalige innovaties ontwikkeld moeten worden om aan de doelen in 2050 voldoen. Hoewel het jammer is dat er niet nu al ingezet wordt op veranderingen, is het wel positief dat er nu een gedragen onderzoek komt naar wat dit soort veranderingen in moeten houden. Daarnaast vinden wij het positief dat er veel discussie is over het inzetten op mestvergisting, wat een erg dure en technische maatregel is.

De sectortafel Landbouw en Landgebruik heeft in vergelijking met de andere tafels wel maar een klein reductiedoel mee gekregen (slechts een daling van de uitstoot van ongeveer 10%). In het akkoord is nog geen nadruk gelegd op het veel grotere reductiedoel in 2050 van 95% zoals vastgelegd in de Klimaatwet. Er wordt nu vooral aangestuurd op technische maatregelen (zoals mestscheiding) in plaats van systeemveranderende maatregelen (zoals een omslag van dierlijke naar plantaardige productie). Hoewel het regeerakkoord hier specifiek om vroeg is het zonde dat er nu niet echt ingezet wordt op een transitie in de landbouw. Na 2030 wordt de opgave dus nog veel groter.

Hoe nu verder?

De komende maanden zal verder onderhandeld worden op de details, met name naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. We weten dat in 2050 de emissies van broeikasgassen nog veel verder omlaag moeten. Daarom is het belangrijk nu al een pad uit te stippelen over hoe we daar kunnen komen op een manier die goed werkt voor boeren en ze niet op de kosten jaagt. Draagvlak in de landbouwsector is enorm belangrijk om tot goede, gedragen maatregelen te komen. En daarvoor is het belangrijk dat we het eens zijn over de feiten en cijfers. Een goed gedegen onderzoek dat door alle partners wordt gesteund is nodig om tot een concreet akkoord te komen.

Wie zitten er aan tafel?

 • Natuur & Milieu namens de samenwerkende milieuorganisaties (Natuur & Milieu, de Milieufederaties, Greenpeace en Milieudefensie)
 • Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)
 • Rabobank
 • Terrein beherende organisatie (Natuurmonumenten)
 • Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE)
 • Unie van Waterschappen
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Centraal Bureau Levensmiddelenhandel
 • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI)
 • BO Akkerbouw
 • Interprovinciaal Overleg
 • LTO Glaskracht
 • LTO Nederland
 • Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie
Terug naar het overzicht

 

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
 • Bekijk de privacyverklaring