Hoe zetten wij ons in voor het Klimaatakkoord? | Natuur & Milieu

Hoe zetten wij ons in voor het Klimaatakkoord?

Waarom dit project?

We moeten met z’n allen de klimaatverandering zo snel mogelijk stoppen. Anders wordt de aarde veel minder leefbaar voor mens en dier. Nederland wil in 2030 tussen de 49% en 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Daarnaast heeft Nederland het Parijse Klimaatakkoord ondertekend en daarmee toegezegd de CO2-uitstoot in 2050 te beperken tot vrijwel nul. Het kabinet wil het Nederland klimaatbeleid regelen met een Nederlands Klimaatakkoord.

Wat hebben we gedaan?

Natuur & Milieu heeft zich het afgelopen jaar keihard ingezet voor een ambitieus akkoord. In 2018 hebben we samen met veel andere partijen intensief onderhandeld over de inhoud van het akkoord. Dit gebeurde aan meerdere onderhandelingstafels. Natuur & Milieu onderhandelde mee aan de hoofdtafels van Industrie, Mobiliteit en Landbouw en Landgebruik. Daarnaast zaten we ook bij het klimaatberaad – een overkoepelende tafel- en bemensten we enkele subtafels, zoals die van Gebouwde Omgeving. Speerpunten waren voor ons onder andere het betaalbaar maken van elektrisch rijden, het verduurzamen van de Nederlandse landbouw en een verantwoorde inzet van biomassa. Het is voor ons belangrijk dat de vervuiler betaalt en dat er voor werkelijke oplossingen gekozen wordt. Dit betekent dus dat we niet gaan autorijden met voedselgewassen in de tank, dat we niet grootschalig inzetten op CO2-opslag onder de grond, en dat we niet onze huizen gaan verwarmen met de schaars beschikbare biomassa. Wij zetten ons in voor een goede transitie voor iedereen; voor de burger, voor Nederland en bovenal voor het klimaat. Helaas bleek in december dat de eindteksten van het akkoord lang niet voldoende waren. Daarom heeft Natuur & Milieu samen met vier andere milieu-organisaties en FNV in december 2018 aangegeven het concept-Klimaatakkoord niet te kunnen steunen.

Op 13 maart 2019 presenteerde het PBL de doorrekening van de maatregelen, waaruit ook bleek dat het klimaatakkoord op dit moment nog tekortschiet. De doorrekeningen gaven ons gelijk. De plannen die tot nu toe onderhandeld zijn aan de klimaattafels, zijn bij lange na niet genoeg om de Parijs-doelstellingen te halen. In de doorrekening staat dat de huidige plannen kunnen leiden tot een CO2-reductie van 31 tot 52%, maar dat we met het huidige ontwerp de beoogde reductie van 49% waarschijnlijk niet halen. Het kabinet kondigde vervolgens vijf maatregelen aan die aanvullend nodig zijn om tot een goed en eerlijk Klimaatakkoord te komen en daar waren we blij mee. Natuur & Milieu is daarna samen met andere milieuorganisaties, de FNV, MVO Nederland en de Jonge Klimaatbeweging aan de slag gegaan om te komen tot een goed klimaatakkoord. Dat deden we door gesprekken te voeren met ministers, politici en deelnemers van klimaattafels. Niet alleen om bovengenoemde plannen verder uit te werken, maar ook om ervoor te zorgen dat de doelstelling van 49% CO2-reductie wel werd gehaald in het akkoord.

En nu aan de slag!

Op 28 juni 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Met dit akkoord zet Nederland een wezenlijke stap vooruit in het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. Nederland kan aan de slag! Er komt een CO2-heffing voor de industrie, 70% van onze elektriciteit is in 2030 afkomstig van zon en wind en er zijn concrete afspraken gemaakt voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Maar in het akkoord zitten ook een flink aantal punten die we teleurstellend en onvoldoende vinden. We gaan ons de komende jaren volop inzetten om deze tekortkomingen alsnog te verbeteren.

Natuur & Milieu blijft zich hoe dan ook keihard inzetten om tot effectief klimaatbeleid voor Nederland te komen. Wij blijven dit jaar de ontwikkelingen rond het Klimaatakkoord scherp in de gaten houden, maar zullen ook op andere manieren proberen het klimaatbeleid positief te beïnvloeden.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/themas/energie/projecten-energie/het-klimaatakkoord/hoe-zetten-wij-ons-in-voor-het-klimaatakkoord/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>