Directie & Raad van toezicht | Natuur & Milieu

Directie & Raad van toezicht

De directeur van Natuur & Milieu is ook de bestuurder van de organisatie. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die bestaat uit vijf tot negen personen. De beloning is gebaseerd op de regeling van de brancheorganisatie van goede doelen.

Directie en bestuur

Natuur & Milieu heeft één statutair directeur: Marjolein Demmers. Zij is sinds 1  november 2017 directeur van onze organisatie. Marjolein Demmers is ook de bestuurder van de stichting Natuur & Milieu. Haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in onze statuten en het bestuursreglement. In de uitvoering van de functie wordt zij ondersteund door het managementteam en de medewerkers. Het managementteam bestaat uit Marjolein Demmers, Mudi Allah Rakha, Rob van Tilburg en Dorien Ackerman. De directeur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De beloning van de directeur is gebaseerd op de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie van erkende goede doelen, en ligt lager dan het toegestane maximum. Voor meer informatie over de beloning, verwijzen we je graag naar onze meest recente jaarrekening.

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

Verantwoordingsverklaring

De directie/bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven een verantwoordingsverklaring, waarin zij onderschrijven dat:

  1. Er een duidelijk onderscheid is tussen de functie ‘toezicht houden’ en de functies ‘besturen’ en ‘uitvoeren’;
  2. De organisatie effectief en efficiënt werkt, opdat haar middelen optimaal worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling;
  3. De organisatie streeft naar optimale relaties met belanghebbenden.

De verklaring voldoet aan de eisen van het CBF-keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

 

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor