Welke gedragscode onderschrijft Natuur & Milieu?

Net als meer dan 130 andere maatschappelijke organisaties is Natuur & Milieu aangesloten bij Goede Doelen Nederland, de branchevereniging van goede doelen. Deze vereniging biedt ons een platform om de maatschappelijke waarde van goede doelen te versterken en biedt handvatten om de transparantie van onze bedrijfsvoering te versterken. Voor de leden van Goede Doelen Nederland gelden verschillende codes, regels en richtlijnen. Natuur & Milieu onderschrijft deze gedragscode.

Natuur & Milieu streeft ernaar altijd verantwoordelijk, respectvol en professioneel te handelen. Daarom bieden we externen, zoals samenwerkingspartners en donateurs, ook de gelegenheid ongewenst gedrag en integriteitszaken bij ons te melden. Wilt u een melding doen van ongewenst gedrag of integriteitsmisstanden die zich hebben voorgedaan in relatie met Natuur & Milieu? Stuurt u dan een e-mail aan het Hoofd Bedrijfsvoering, Mudi Allah Rakha, m.Allah.Rakha@natuurenmilieu.nl.

Ook is Natuur & Milieu aangesloten bij het Meldpunt Goede Doelen Nederland Partos voor medewerkers, vrijwilligers en anderen. Dit kan zowel telefonisch via 088-8008522 of per mail meldpuntgoededoelen@gimd.nl.