Onze missie & visie

Er is een aantal grote doorbraken nodig. Voor een gezonde leefomgeving. Voor de natuur. Voor onszelf en de generaties na ons. Die doorbraken staan centraal in onze visie. We kiezen ervoor om de komende jaren de focus te leggen op een klimaatneutrale samenleving in 2050 en het herstel van biodiversiteit. Daarvoor is het nodig dat we een omslag in gang zetten naar een samenleving met minder fossiele en meer duurzame energie, anders reizen en minder vliegen, natuurinclusieve kringlooplandbouw, en minder en circulair gebruik van grondstoffen.

We stimuleren daarom duurzame alternatieven en maatregelen en remmen vervuilende activiteiten af of buigen ze om. We werken daarbij aan de hand van een verandertheorie binnen vier thema’s waar de voetafdruk op klimaat en biodiversiteit het grootst is: energie, mobiliteit, voedsel en grondstoffen. Per thema kijken we naar de uitdagingen die voor ons liggen en pakken de onderwerpen op waar een doorbraak op klimaat en biodiversiteit noodzakelijk is.

Onze strategie

We werken samen met mensen, bedrijven en overheden om een klimaatneutrale en natuurinclusieve samenleving te bereiken.

Veel van ons werk richt zich op het overtuigen van beleidsmakers en politici om duurzame maatregelen vast te leggen en vervuiling te verbieden, begrenzen of beprijzen. Beleid is een belangrijk ankerpunt. Met goed beleid en regelgeving worden duurzame oplossingen aantrekkelijk voor iedereen, en worden vervuilende activiteiten aangepakt. Naast beleidsbeïnvloeding via de lobby, zetten we ook onze campagne-expertise in om politici in beweging te brengen.

We voeren ook publiekscampagnes uit om burgers te stimuleren tot duurzaam gedrag. Daarbij wijzen we nooit alleen op het probleem, maar komen altijd met oplossingen. We maken daarvoor de vertaalslag van complexe onderwerpen naar concreet handelingsperspectief en vertellen een eerlijk, maar inspirerend verhaal, waarmee we laten zien waar we naartoe werken. We maken het zo voor een grote groep mensen makkelijk maken om duurzame stappen te zetten. En als dat nodig is, vragen we burgers om steun voor duurzaam beleid.

Met bedrijven werken we samen aan duurzame oplossingen. Dan kan in de vorm zijn van inhoudelijke kennis én innovaties of in beleidsvoorstellen. We stimuleren het aanbod van duurzame producten en diensten en vergroten de vraag ernaar. Ook trekken we samen op met bedrijven en andere organisaties in de vorm van coalities om onze lobby in Den Haag kracht bij te zetten. Bij deze samenwerkingen staan onze gezamenlijke duurzame doelstellingen voorop en houden we de concrete resultaten en milieu-impact in het oog. Hoe werkt deze strategie in de praktijk?

 

 

Onze kernwaarden

We werken altijd vanuit de volgende kernwaarden:

  • We laten de feiten spreken.
  • We versnellen oplossingen.
  • Samen kunnen we meer.

Wil jij ook bijdragen aan onze doelen? Ontdek wat jij kunt doen.