Stikstofuitspraak biedt kansen voor vergroening | Natuur & Milieu

Stikstofuitspraak biedt kansen voor vergroening

Laatste update april 2020

In de tussentijd hebben wij op onze website meerdere artikelen geschreven rondom de stikstofcrisis:

—————————————————————————–


Eerder bericht 23-9-2019:

Je kon er de afgelopen tijd bijna niet omheen: het stikstofprobleem en de PAS (Programma Aanpak Stikstof) waren volop in het nieuws. Op 29 mei dit jaar is de PAS onwettig verklaard en dat had ingrijpende gevolgen. Van onder meer woningbouw tot aanleg en onderhoud van nieuwe wegen, projecten lopen vertraging op. We zien bij Natuur & Milieu de problemen die dit oplevert, maar we willen tegelijkertijd dat de stikstofnorm níet meer overschreden wordt. De uitstoot moet omlaag. Het stikstofoverschot in ons land is namelijk slecht voor natuur en gezondheid. Wij zien kansen in een integrale aanpak om het stikstofprobleem aan te pakken.

Wat is de PAS?
Het Programma Aanpak Stikstof bestaat uit een set maatregelen, bedoeld om stikstof in de Natura 2000-gebieden te verlagen. Stikstof is namelijk schadelijk voor de natuur, het klimaat en de volksgezondheid. Maar de aanpak leidde niet tot echte stikstofafname, met kritiek en een rechtszaak van de milieubeweging tot gevolg. De Raad van State oordeelde in mei dat de maatregelen inderdaad niet deugen en in strijd zijn met de Europese Habitatrichtlijn, de richtlijn die de natuur in Europa beschermt.

Kansen voor klimaat en gezondheid
Media berichtten de afgelopen weken over diverse stilgelegde (overheids-)projecten als gevolg van de uitspraak. Doordat bedrijven en overheden de PAS niet meer mogen gebruiken, moeten zij bij projecten nu juist beter letten op hun stikstofuitstoot en voldoet het niet langer om alleen de uitstoot te compenseren. Verschillende geplande projecten staan op losse schroeven. Maar als we het stikstofprobleem goed aanpakken, biedt deze uitspraak juist kansen voor echte verduurzaming op de lange termijn, zowel voor klimaat, als gezondheid. Hiervoor is een integrale aanpak nodig, zodat we maatregelen en beleid tegen de uitstoot van CO2 verbinden aan het voorkomen en verminderen van de uitstoot van stikstof. Marjolein Demmers: ‘Het gaat nu concreet om natuurgebieden, maar Nederland heeft in het algemeen een veel te hoge uitstoot van stikstof. De aanpak daarvan moet beter en integraler, het is geen lokaal probleem.’

Natuur & Milieu ziet de volgende kansen:

Echte omslag naar kringlooplandbouw
De toekomst van onze landbouw ligt in de kringlooplandbouw. Als de kringlopen gesloten worden, lost dat ook het stikstofprobleem op. Er wordt dan niet meer stikstof geproduceerd dan dat de bodem kan opnemen en de natuur aankan. Landbouwgrond wordt ingezet om eten te produceren voor mensen, niet langer om veevoer te verbouwen. We houden niet meer dieren dan de boer kan voeren met voedsel- en landbouwresten of gras van marginale gronden. Juist ook voor boeren biedt kringlooplandbouw perspectief. Minder dieren betekent minder mest. Op die manier wordt mest weer een waardevolle grondstof in plaats van een kostenpost voor boeren. Als we minder dieren houden in Nederland, kunnen we de dieren die we wél hebben op een integraal duurzame manier houden, met oog voor dierenwelzijn, luchtkwaliteit in en om de stal, geur en broeikasgassen.

Rem op ongebreidelde groei luchtvaart

Ook voor de mobiliteitssector ligt er een kans om te vergroenen. Het advies van de commissie Remkes  om de maximale snelheid op snelwegen te verlagen is een van de opties. De transitie naar elektrisch rijden zien wij als een hele sterke oplossing. Ook voor de luchtvaart heeft de uitspraak consequenties die niet met een ‘list’ zijn op te lossen, zoals de minister van Infrastructuur eerder nog hoopte. De PAS-uitspraak betekent opnieuw vertraging voor de openstelling van Lelystad Airport. Inmiddels is duidelijk dat geen van de grotere Nederlandse luchthavens een natuurvergunning heeft. De enige echte oplossing voor de natuur, het klimaat en onze gezondheid, is een rem op de ongebreidelde groei. Het is nog niet te laat om Lelystad Airport een andere bestemming te geven.

Sluiting van kolencentrales

Een andere maatregel die in het vizier komt door de PAS uitspraak is vervroegde sluiting van kolencentrales, waarmee ook meteen uitvoering gegeven wordt aan het Urgenda-vonnis. CE Delft deed in opdracht van Natuur & Milieu onderzoek naar de haalbaarheid van het sluiten van drie extra kolencentrales op 1 januari 2020, eerder dan tot nu toe staat gepland. Het onderzoek laat zien dat het sluiten van deze centrales effectief, haalbaar en betaalbaar is. Door de kolencentrales stop te zetten zal er niet alleen veel minder zwaveldioxide en fijnstof worden uitgestoten, maar ook veel minder stikstofdioxides (2600 ton NOx).

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Natuur & Milieu

Meld je aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook, Twitter, Linkedin of Instagram.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor