Samenwerking met ASN Bank op biodiversiteit | Natuur & Milieu

Samenwerking met ASN Bank op biodiversiteit

We zijn al jaren partner van ASN Bank. Vanaf 2018 gaan wij ons samen sterk maken voor biodiversiteit.

Natuur & Milieu en ASN Bank werken al jaren samen op het gebied van klimaatverandering. In 2018 gaan we ook de krachten bundelen voor behoud van biodiversiteit in de blauwe omgeving.

Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen. Biodiversiteit is essentieel voor het leven op aarde, zo zorgt een veelzijdigheid aan planten voor een veelzijdigheid van dieren. Klimaatverandering, een overvloed aan (toxische) stoffen in ons milieu en ziekten verandert de leefomgeving van veel organismen. Zo sterven er steeds meer soorten, steeds sneller uit. Met het uitsterven van soorten neemt de biodiversiteit af: direct, maar ook indirect wanneer bepaalde soorten weer afhankelijk zijn van de uitgestorven soorten. Ook in wateren is biodiversiteit essentieel voor een gezonde staat. Door uitspoeling van vervuilende stoffen en mest vanuit de landbouw, vervuiling via lucht, neerslag of afstroming en door klimaatverandering staan onze wateren onder druk. Biodiversiteit neemt af. Samen met ASN gaan we dit jaar aan de slag met twee projecten om de nadelige invloeden op biodiversiteit in water tegen te gaan, en de natuur weer een impuls te geven voor herstel.

Levend Water

Schoon water is de basis van biodiversiteit. In Nederland zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en het beheer van de waterkanten. Om aan de in 2021 in werking tredende Omgevingswet te voldoen moeten waterschappen samen met andere partijen vervuiling bij de bron aanpakken. Hierdoor krijgen wij schoner oppervlakte water waardoor de biodiversiteit kan herstellen.  Natuur & Milieu en ASN Bank gaan samen met de Nederlandse waterschappen stappen zetten om het herstel van biodiversiteit te versnellen. Lees meer over ons project voor levend water.

De Rijke Noordzee

Met het project De Rijke Noordzee gaan we samen met Stichting de Noordzee duurzame energie opwekking combineren met actief natuurherstel. Op een pilotlocatie, het windpark Luchterduinen, werken wij aan een blauwdruk voor natuur-inclusieve bouw van windmolenparken op zee. Het doel is de natuur bij elk windmolenpark op zee te versterken. Door daar kunstriffen te plaatsen ontstaat er sneller nieuwe natuur en neemt de biodiversiteit toe. Zo wordt de Noordzee niet alleen een bron van duurzame energie, maar worden de economische systemen op elkaar afgestemd en komt er een robuust ecosysteem met een rijke biodiversiteit.

Samen met ASN Bank

ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen, die handelen met respect voor mens, dier en natuur. Ook werkt de bank samen met maatschappelijke organisaties om haar duurzame missie te realiseren. Met Natuur & Milieu werkt ASN Bank al jaren samen op het terrein van duurzame energie en energie besparing. Biodiversiteit komt hier nu bij.

Samenwerking met bedrijven

We geloven dat je verre (klimaat)doelen moet terugvertalen naar kleine stapjes. Daarom werken we samen met bedrijven aan oplossingen. We selecteren bedrijven die goed aansluiten bij onze doelen, en onze milieudoelen staan daarbij altijd voorop.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor