Reactie Natuur & Milieu op Klimaat- en Energieverkenning | Natuur & Milieu

Reactie Natuur & Milieu op
Klimaat- en Energieverkenning

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde vandaag voor het eerst de ‘Klimaat- en Energieverkenning’ (KEV) om te zien of met het huidige klimaatbeleid de CO2-reductiedoelen worden gehaald. De KEV laat duidelijk zien dat de klimaatdoelen niet gehaald worden. Volgens het PBL lopen we 2 Megaton achter op de gestelde doelen voor 2020. Dat extra actie van het kabinet nodig is, is dus evident. Er zíjn mogelijkheden beschikbaar die op korte termijn kunnen zorgen voor het dichten van het gat, stelt Natuur & Milieu.

Directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers, vindt het onbegrijpelijk dat het zelfbenoemde groenste kabinet ooit niet de extra kansen pakt die wel voorhanden zijn. ‘We weten al zo lang dat er meer nodig is. Het is cruciaal dat het kabinet nu doorpakt. Als zij dit jaar nog extra maatregelen in gang zet, kan het kabinet een goed fundament leggen voor de komende jaren. Dit bovenop de structurele plannen in het Klimaatakkoord.’

Om de achterstand op korte termijn in te lopen ziet Natuur & Milieu de volgende drie kansen:

• De klimaatklapper is het eerder sluiten van nog eens drie kolencentrales in Nederland, bovenop geplande sluitingen. Dit kan leiden tot 9 Mton CO2-reductie. Dit heeft Natuur & Milieu voor de zomer door CE Delft laten onderzoeken. Het sluiten van de kolencentrales heeft ook positieve effecten op de luchtkwaliteit in Nederland.
• Versnellen van de omslag naar kringlooplandbouw: Hierin past een warme sanering van de veestapel door het uitkopen van boeren. Het afgelopen jaar heeft onderzoeksbureau Squarewise berekend dat 25% reductie van de veehouderij 3,7 Mton CO2-reductie oplevert. Lees hier meer over de visie van Natuur en Milieu hierop.
• De maximumsnelheid verlagen: Als op snelwegen de limiet terug wordt gebracht naar 100 km/uur en op autowegen naar 80 km/uur levert dit 1,2 Mton CO2-reductie op volgens het PBL.

Update 13 november: Natuur & Milieu vindt het een goede zaak dat de maximumsnelheid wordt verlaagd om zo ruimte te maken voor woningen, onderhoud aan het spoor, maar bijvoorbeeld ook de aanleg van windmolenparken. 

Een bijkomend voordeel van het oppakken van de bovenstaande punten is dat het tegelijkertijd de stikstofuitstoot omlaag brengt.

Drie snelle oplossingen om klimaatdoelen te halen

Doel 2030 ook haalbaar met extra maatregelen
Uit de KEV blijkt vandaag ook dat het klimaatdoel van 49% CO2-reductie in 2030 niet gehaald wordt. Marjolein Demmers: ‘Daarom is het van zulk groot belang dat die extra maatregelen genomen worden. Met deze oplossingen kan het kabinet in een klap de achterstand ruimschoots inlopen.’

——————————————————————————————————————

Update 13-11-2019
Op 12 november maakte het kabinet bekend dat de maximumsnelheid op de Nederlandse snelweg omlaag gaat naar 100 km/u, behalve ’s avonds en ’s nachts. Deze maatregel is bedoeld om de stikstofuitstoot te verlagen. Natuur & Milieu vindt het een goede zaak dat de maximumsnelheid wordt verlaagd om zo ruimte te maken voor duurzame woningbouw en onderhoud aan het spoor, maar bijvoorbeeld ook de aanleg van windmolenparken. Tegelijkertijd levert dit een bescheiden bijdrage aan het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord. Om een echte langetermijnoplossing te bieden aan de stikstofcrisis is er meer nodig. Zero-emissie vervoer moet sneller ontwikkelen en de luchtvaart moet verduurzamen. Daarnaast ontkomt de overheid er niet aan om de landbouwsector te hervormen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor