Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: groei luchtvaartsector niet mogelijk | Natuur & Milieu

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: groei luchtvaartsector niet mogelijk

Vandaag presenteerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) haar advies over de toekomst van de luchtvaart in Nederland.

Reactie Natuur en Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Nood Holland op advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) over de luchtvaart in Nederland.

Natuur en Milieu, Greenpeace en de Milieufederatie Noord Holland scharen zich achter de conclusie van de RLI dat de uitzonderingspositie van luchtvaartsector onhoudbaar is. In het advies van dit onafhankelijke en gezaghebbend college, wordt met een evenwichtige blik naar de sector gekeken, er wordt rekening gehouden met zowel economische factoren als klimaatwetenschap. Rob van Tilburg, directeur van Natuur & Milieu: “Dat de raad zegt dat de luchtvaartsector niet langer een uitzonderingspositie mag hebben en net als andere sectoren moet voldoen aan CO2 reductie doelstellingen, bevestigt onze eerdere oproep voor stevige Nederlandse klimaatafspraken voor de luchtvaartsector.”  De raad meent dat het onvermijdelijk is dat de overheid ook maatregelen neemt om er voor te zorgen dat de luchtvaart in Nederland in 2050 95% minder CO2 uitstoot. Dat betekent volgens de raad dat de overheid duidelijke CO2-reductiedoelstellingen dient op te stellen voor 2030 en 2050.

Voor de omgeving van luchthavens is het, volgens de Natuur en Milieu organisaties, goed dat de raad pleit voor een nieuwe hindermaat. Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie Noord-Holland: “De geluidsberekeningen van Schiphol onderschatten de geluidshinder stelselmatig. Goed dat de raad ervoor pleit dat naast het gemiddelde geluidsniveau, ook piekniveaus, gemeten waarden, hinderbeleving en gezondheid van omwonenden als grenzen gesteld moeten worden.”

Daarnaast schijft de raad in haar rapport: “De wereldwijde voortgaande groei van de luchtvaart kan naar verwachting niet geheel door technologische innovaties worden gecompenseerd. Tot die tijd lijkt het afremmen van de vraag naar vliegen de meest kansrijke optie om binnen de  randvoorwaarden van duurzaamheid en leefomgevingskwaliteit te kunnen blijven.” Daarom stelt de RLI voor om een ticketheffing te introduceren, die meer moet voorstellen dan de door de regering voorgestelde vliegbelasting (7 euro per ticket vanaf januari 2021). Deze heffing op tickets moet onder andere dusdanig hoog zijn dat deze doorwerkt in het gedrag van reizigers en er moet een duidelijke koppeling gelegd worden tussen de omvang van de heffing en de negatieve effecten van vliegen. Van Tilburg: “Het is de hoogste tijd voor belasting op vliegen, daarmee gaan vliegtuigpassagiers eindelijk een eerlijke prijs voor vliegen betalen en wordt de trein een serieus alternatief”.

In haar slotwoord stelt de RLI dat “De volgorde is niet ‘eerst groei toestaan, en dan mitigeren’, zoals het beeld vaak is in het publieke debat, maar andersom: eerst handhaven op de randvoorwaarden en daarna besluiten over eventuele capaciteitsgroei van luchthavens. Groei van het aantal vliegbewegingen van en naar Nederland kan niet eerder aan de orde zijn, dan nádat aan deze randvoorwaarden is voldaan.” Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace: “Dit rapport maakt klip en klaar dat het Kabinet op korte termijn alleen maar kan besluiten de luchtvaart in Nederland niet te laten groeien. Niet op Lelystad en niet op Schiphol.”

Informatie over de toekomst van het vliegverkeer vindt u ook in twee, onlangs gepubliceerde, onderzoeken van Natuur en Milieu.

 

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor