Natuur & Milieu geeft Klimaatakkoord groen licht

Na anderhalf jaar van intensieve onderhandelingen aan de klimaattafels heeft Natuur & Milieu op 5 november 2019 het Klimaatakkoord ondertekend. De ambities van Natuur & Milieu gaan nog altijd een stuk verder dan de maatregelen die beschreven staan in het Klimaatakkoord. De doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tonen aan dat de stappen in het huidige akkoord nog niet voldoende zijn om de doelen van het Parijs-akkoord te halen. Dat is voor Natuur & Milieu een grote zorg, maar: “De urgentie is groot om nu daadwerkelijk aan de slag te gaan en dit Klimaatakkoord biedt daarvoor voldoende basis”, aldus onze directeur Marjolein Demmers.

Winstpunten
Naast het behalen van de doelen van het Parijs-akkoord, staan wij voor duurzame transities op het gebied van energie, voedsel en mobiliteit. Sinds het conceptakkoord in december 2018, hebben we hard gewerkt aan verbetervoorstellen. Dit heeft geresulteerd in een CO2-heffing voor de industrie en een programma voor groene waterstof. Andere winstpunten zijn dat bijna 70 procent van onze elektriciteit in 2030 afkomstig is van hernieuwbare bronnen als zon en wind. Er zijn concrete afspraken gemaakt voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Ook de landbouw gaat fors verminderen in de uitstoot van CO2. Zo liggen er goede plannen voor veenweidegebieden, waardoor de veengrond natter wordt, het grondwaterpeil omhoog gaat en het veen minder CO2 uitstoot.

Wat nog beter kan
Het stimuleren van elektrisch rijden is door het kabinet afgezwakt en dat is voor ons een deceptie. Serieuze investeringen in duurzaam vervoer per fiets en OV ontbreken nu. We zijn kritisch op schijnoplossingen, zoals de gesubsidieerde opslag van CO2 onder de grond (CCS) die echte innovaties in de industrie tegenhoudt. Ook missen we concrete plannen die nodig zijn om een duurzame kringlooplandbouw te bereiken die milieu en natuur beschermt.

Op weg naar effectief klimaatbeleid
Maar het is nu hoog tijd om aan de slag te gaan. Zo schrijft ook Marjolein Demmers in haar brief aan de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels: “We gaan ons volop inzetten om enerzijds het Klimaatakkoord uit te voeren en anderzijds aan te scherpen. We blijven pleiten voor aanvullend beleid. Dit om te borgen dat de overheid voldoende maatregelen neemt en samen met alle betrokken partijen afspraken maakt om de doelen te halen. Kortom: iedereen moet aan de slag. Op weg naar een effectief klimaatbeleid!”

Ook de Natuur- en Milieufederaties, onze regionale collega-organisatie, stemt vandaag in met het Klimaatakkoord.

Wil je meer weten over het Klimaatakkoord?
Op onze website vindt je meer informatie over de inhoud van het Klimaatakkoord en onze inzet hiervoor. Lees hier meer.

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/natuur-milieu-geeft-klimaatakkoord-groen-licht/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>