Maatregelen kabinet stikstofcrisis

Vandaag presenteerde het kabinet een pakket maatregelen om Nederland uit de stikstofcrisis te trekken. Natuur & Milieu vindt het een goede zaak dat de maximumsnelheid wordt verlaagd om zo ruimte te maken voor woningen, onderhoud aan het spoor, maar bijvoorbeeld ook de aanleg van windmolenparken. Banen moeten behouden blijven en de woningnood aangepakt. Maar we hadden deze moed ook graag willen zien als het gaat om landbouw.

Gemiste kans bij landbouw
De meeste stikstofvervuiling komt uit de landbouw. Het kabinet heeft de kans laten lopen om afscheid te nemen van het intensieve landbouwsysteem waar boer én natuur op vastlopen. De maatregelen die het kabinet voorstelt, gaan het stikstofprobleem en de biodiversiteitscrisis niet keren. Het veranderen van veevoer om de stikstofuitstoot te verlagen, levert op de korte termijn nauwelijks winst op. Bovendien brengt deze maatregel de hoeveelheid dieren die Nederland houdt niet in balans met de draagkracht van ons land.

Op naar kringlooplandbouw
Natuur & Milieu vraagt het kabinet op om keuzes te maken die kringlooplandbouw dichterbij halen. Niet bij voorbaat garanties afgeven voor ontwikkelruimte, maar eerst een antwoord vinden op het stikstofprobleem. Dit kan door daadwerkelijk te kiezen voor kringlooplandbouw en woorden om te zetten in maatregelen en beleid. Milieuschade moet een prijs krijgen. Boeren die zich inzetten voor meer biodiversiteit en een schone leefomgeving verdienen daarvoor een beloning.

Natuur als topprioriteit
Een kwetsbare natuur betekent een kwetsbare landbouw en een kwetsbare economie. De oplossing ligt dus zeer zeker niet in het opheffen van natuurgebieden of het verzwakken van natuurbescherming. Nederland is in deze crisis beland, omdat het zo slecht gesteld is met de natuur. De hoogste rechter trok daarvoor aan de noodrem. Het kabinet maakt nu 250 miljoen vrij om natuur te herstellen. Een investering die hoognodig is om de natuur weer op adem te laten komen. Natuurherstel en ontwikkeling zijn topprioriteit.

Natuur & Milieu roept het kabinet op om moeilijke keuzes niet uit de weg te gaan. De oplossingen zijn voor handen. Verduurzaming van de landbouw moet hand in hand gaan met snelle sluiting van kolencentrales en klimaatbeleid voor de luchtvaart.

Op weg naar een oplossing voor het stikstofprobleem
Op weg naar een oplossing voor het stikstofprobleem

Naast de grote opgave om klimaatverandering tegen te gaan, hebben we in Nederland ook te maken met een biodiversiteitscrisis. De natuur heeft te weinig ruimte en wordt te zwaar belast, met name door stikstof. De rechter oordeelde dat de overheidsmaatregelen om de uitstoot terug te dringen niet werkten. Wat is het probleem eigenlijk en wat doen wij om het op te lossen?

Lees meer over stikstof
Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/maatregelen-kabinet-stikstofcrisis/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>