Kabinetsreactie naar aanleiding van Remkes: boodschap komt aan

Het kabinet reageerde vandaag op het vorige week verkregen advies van de commissie Remkes voor de aanpak van de stikstofcrisis. De stevige boodschap van Remkes lijkt te zijn aangekomen: het kabinet neemt voor de aanpak van de crisis een deel van het advies over. Er wordt ingezet op investeren in direct natuurherstel, gerichte snelheidsverlagingen en het beperken van grote uitstoters. Daarnaast ziet het kabinet ook in dat het afschaffen van natuur echt geen optie is.

Natuur & Milieu is positief over het feit dat het kabinet zich nu echt lijkt te realiseren dat niet alles kan: ‘Het is goed om te zien dat het kabinet de goede richting heeft gekozen’, aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu. Wel moet er nog veel concreet gemaakt worden de komende maanden. ‘Het kabinet loopt de goede kant op, maar we moeten er wel voor waken dat ze niet onderweg verdwalen.’

Het kabinet doet concrete toezeggingen rondom natuur waarmee een betere natuurkwaliteit kan ontstaan. Het gaat om maatregelen zoals onder meer vrijwillige en warme sanering van boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden, investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven en gerichte snelheidsverlagingen daar waar het stikstofeffect heeft.

Ondanks dat er hele goede acties in de plannen zitten, is er nog veel uitwerking nodig. Vooral op het gebied van bronmaatregelen moeten nog duidelijke keuzes gemaakt worden. Het kabinet geeft zelf ook aan dat er ook op het gebied van CO2 besparing vanuit het Urgenda-vonnis er nog een uitdaging ligt. Concrete stappen die beide doelen dienen zijn nodig in het vervolg. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het sluiten van de kolencentrales.

Ook wagenpark en scheepvaart onder de loep
Een opvallend onderdeel in de reactie is dat het kabinet aangeeft naar meer mogelijke effectieve maatregelen wil gaan zoeken, zoals het verduurzamen van het wagenpark, de scheepvaart, de luchtvaart, industrie en maatregelen om door aanpassingen in diervoer en mest minder stikstof te laten uitstoten. Natuur & Milieu is hier erg blij mee, hoewel ook hier geldt, omdat dit pas in het derde advies van Remkes in 2020 uitgewerkt zal worden, we blijven waken dat dit wel concreet wordt.

Het kabinet en de adviescommissie Remkes gaan de komende tijd nog intensief verder met het stikstofprobleem. Voor het einde van het jaar wil het Adviescollege een tweede advies aanbieden dat gaat over beweiden en bemesten.

Op weg naar een oplossing voor het stikstofprobleem
Op weg naar een oplossing voor het stikstofprobleem

Naast de grote opgave om klimaatverandering tegen te gaan, hebben we in Nederland ook te maken met een biodiversiteitscrisis. De natuur heeft te weinig ruimte en wordt te zwaar belast, met name door stikstof. De rechter oordeelde dat de overheidsmaatregelen om de uitstoot terug te dringen niet werkten. Wat is het probleem eigenlijk en wat doen wij om het op te lossen?

Lees meer over stikstof
Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/kabinetsreactie-naar-aanleiding-van-remkes-boodschap-komt-aan/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>