Kabinet: neem stikstofadvies commissie Remkes ter harte en maak aanpak effectief

Op 8 juni 2020 presenteerde de commissie-Remkes het laatste deel van het ‘stikstofadvies’. In dit advies staan aanbevelingen voor het kabinet hoe Nederland het stikstofprobleem op kan lossen voor de lange termijn en voor alle sectoren. Dit advies werd uitgebracht in opdracht van het kabinet vanwege de stikstofuitspraak door de Raad van State van een jaar geleden. De Raad van State oordeelde dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese natuurwetgeving.

Combineer de aanpak van stikstofreductie met natuurherstel
Voor Natuur & Milieu benadrukte de PAS-uitspraak vorig jaar dat het huidige landbouwsysteem failliet is. We hebben integrale en structurele oplossingen nodig voor een landbouw die toekomstperspectief biedt. Dit is precies wat de commissie-Remkes ook adviseert: het is nodig dat het kabinet met een structurele, samenhangende aanpak komt, waarmee we zowel de stikstofuitstoot aanzienlijk omlaag brengen én onze natuur herstellen. Ook adviseert de commissie nationale maatregelen op te stellen en specifieke maatregelen per gebied. Volgens de commissie is het noodzakelijk dat Nederland de stikstofuitstoot binnen maximaal tien jaar halveert en dat dit wettelijk wordt vastgelegd. Voor Natuur & Milieu is dit een belangrijk punt waar wij achter staan. Eerder spraken wij met de commissie over de aanpak van de stikstofcrisis en hebben wij dit punt ook aangedragen.

Ten slotte adviseert de commissie om te werken met overgangsgebieden rondom Natura 2000-gebieden. Per overgangsgebied moeten doelen worden opgesteld op basis van een ecologische beoordeling. Het is belangrijk daarbij, aldus de commissie, om een duidelijk tijdspad tot 2040 te schetsen. In deze overgangsgebieden moeten we alleen activiteiten toestaan met minimale stikstofuitstoot en combineren we idealiter natuur, landschap, water, extensieve landbouw, duurzame energie, woningbouw en recreatie in samenspraak met stakeholders.

Stikstofwet van kabinet moet ingrijpend aangepast worden
Natuur & Milieu roept het kabinet op om het advies van de commissie Remkes te volgen. Dat is nodig voor een effectieve aanpak van het stikstofprobleem. Bovendien hebben veel oplossingen en maatregelen voor stikstofcrisis ook een positief effect op ons klimaat, de biodiversiteit en onze gezondheid. Het kabinet bereidt nu een stikstofwet voor. Natuur & Milieu vindt het onvermijdbaar dat het kabinet het advies ter harte neemt en het concept wetsvoorstel ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’ ingrijpend aanpast. De doelstelling moet een harde emissiereductiedoelstelling worden van vijftig procent in 2030. Ook moet er een landelijk kader in komen voor overgangsgebieden en gebiedsspecifieke doelen gebaseerd op een ecologische beoordeling.

Landbouw: omslag naar duurzame kringlooplandbouw nu maken
Wij pleiten er verder voor dat er landelijke bronmaatregelen komen die gelden voor de hele landbouwsector. Dit zijn maatregelen die de vervuiling bij de bron aanpakken. Net zoals de snelheidsverlaging op de snelwegen geldt voor iedere automobilist, is het belangrijk dat de hele landbouwsector een omslag maakt naar duurzame kringlooplandbouw. Daarvoor is het nodig dat we minder soja gaan importeren, minder kunstmest gaan gebruiken en de beschikbare mest beter gaan toepassen op geschikte landbouwgrond.

Industrie: maatregelen voor klimaat en stikstof
De commissie-Remkes ziet ook voor de industrie een sterke koppeling van stikstof- met CO2-reductie. Natuur & Milieu staat achter dit advies en onderstreept het belang om snel strengere emissie-eisen voor stikstof door te voeren. Het advies van de commissie luidt: kom met maatregelen die zorgen voor een forse afname van het gebruik van fossiele brandstoffen én die zorgen voor een afname van stikstof. Oplossingen die de commissie hiervoor noemt zijn verregaande elektrificatie van processen in de industrie, de inzet van waterstof en het gebruik van andere grondstoffen. Remkes schetst ook hoe deze win-win voor het klimaat en stikstof bereikt kan worden. Dit kan door strengere emissie-eisen via beleid of via vergunningverlening. Een marktconform instrument, zoals een stikstofheffing, kan overwogen worden als blijkt dat de stikstofreducties te langzaam gaan. Wij scharen ons achter dit advies.

Luchtvaartnota: terug naar de tekentafel
Op luchtvaart ziet de commissie-Remkes geen aanleiding om het eerdere advies van 15 januari 2020 aan te passen. De commissie constateerde toen al dat groei van de luchtvaart alleen kan worden toegestaan wanneer er sprake is van een vermindering van de huidige stikstofemissies van de luchtvaartsector als geheel. Dit staat haaks op de conclusie van de concept-Luchtvaartnota, waarin het kabinet uitgaat van een groei naar zo’n 650.000 vluchten in 2030 en 800.000 in 2050. Als het kabinet dit advies van de commissie Remkes serieus neemt, past zij hierop niet alleen het wetsvoorstel, maar ook de luchtvaartnota aan. Bovendien wordt zo’n driekwart van de stikstofemissies van de luchtvaartsector veroorzaakt door Europese vluchten: voornamelijk vakantievluchten en korte afstandsvluchten. Wij pleiten dan ook voor het eerlijk belasten van vliegen en een serieuze overgang naar treinen, waardoor een groot deel van deze vluchten niet meer nodig is.

Niet alles kan
Kortom: het kabinet kan niet om dit advies heen als het de juiste maatregelen wil nemen voor het klimaat en de natuur. Wij roepen het kabinet op om het advies van de commissie-Remkes serieus te nemen en echte duurzame keuzes te maken en uit te voeren. Te beginnen met aanpassing van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Deze standpunten dienen wij daarom met andere natuurorganisaties in bij de consultatie op dit wetsvoorstel.

Op weg naar een oplossing voor het stikstofprobleem
Op weg naar een oplossing voor het stikstofprobleem

Naast de grote opgave om klimaatverandering tegen te gaan, hebben we in Nederland ook te maken met een biodiversiteitscrisis. De natuur heeft te weinig ruimte en wordt te zwaar belast, met name door stikstof. De rechter oordeelde dat de overheidsmaatregelen om de uitstoot terug te dringen niet werkten. Wat is het probleem eigenlijk en wat doen wij om het op te lossen?

Lees meer over stikstof
Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/kabinet-neem-stikstofadvies-commissie-remkes-ter-harte-en-maak-aanpak-effectief/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>