Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en alle Nederlanders

Natuur- en milieuorganisaties spreken zich vanavond op het Catshuis uit voor de natuur. Ook Natuur & Milieu is daarbij aanwezig. In een gesprek met premier Mark Rutte en Natuur- en Landbouw minister Carola Schouten roepen zij de regering op om de huidige stikstofcrisis aan te grijpen als een kans voor natuur en álle Nederlanders. Als we de stikstofcrisis nu goed aanpakken, dan helpt dat ook het klimaat. Hiervoor doen de organisaties concrete aanbevelingen voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en blijvend herstel van de natuur.

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: ‘Steeds weer blijkt dat we ons mooie, kleine, drukke land niet duurzaam gebruiken. Teveel stikstof, teveel fosfaat, teveel CO2. Ons water is vervuild en de lucht die we inademen ongezond. Als we het stikstofprobleem nu slim aanpakken, kunnen we daarmee een heleboel maatschappelijke problemen in één klap oplossen. Dit is hét moment om werk te maken van natuurvriendelijke landbouw, duurzaam transport en een schonere industrie. Niet alleen in het belang van de natuur, maar in het belang van onze hele samenleving.’

Onze natuur is verwaarloosd. Nederland heeft de minste natuur van Europa en een groot aantal plant- en diersoorten, waaronder insecten en vogels, hollen achteruit. De stikstofuitstoot moet dus zo snel mogelijk naar beneden. Minder stikstof betekent ook een forse verbetering van de kwaliteit van ons oppervlakte- en drinkwater, de luchtkwaliteit en volksgezondheid. Met langere termijn investeringen in verschillende sectoren – van landbouw, wegverkeer tot luchtvaart – brengt het kabinet een mooi, duurzaam, klimaat- en toekomstbestendig Nederland dichterbij. Het opgeven van natuurgebieden is echter geen optie, natuur moet juist versterkt worden.

Onze oproep:
1. Maak eerst een actieplan met langetermijnbeleid en concrete afrekenbare doelen
Zet in op een langetermijnbeleid met concrete afrekenbare (tussen-) doelen, regelgeving en
middelen om een goede staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden te realiseren
en stuur daar actief op (bij). Alle sectoren – landbouw, industrie, luchtvaart, bouw en
verkeer – leveren een evenredige bijdrage om de stikstofdeken in Nederland te verlagen.
Start met het vaststellen van landelijke reductiedoelen per sector en zorg voor voldoende
juridische borging.

2. Voer regie op een transitie naar grondgebonden natuurinclusieve landbouw
Een landbouwbeleid gericht op kringlooplandbouw en grondgebondenheid met weidegang
is noodzakelijk om een integrale aanpak te waarborgen. Een ambitieuze uitvoering van de
Kabinetsbrede visie Waardevol en Verbonden is hiervoor een belangrijk kader. De omslag
naar natuurinclusieve landbouw betekent extensivering van het grondgebruik in combinatie
met een drastische vermindering van het gebruik van geïmporteerd krachtvoer en
kunstmest. Krimp van de veestapel is dan een onvermijdelijke uitkomst. Bij die omslag is
voor boeren een goed verdienmodel te creëren met instrumenten zoals het stapelen van
beloning en het beprijzen van milieuschade. Maak een actieplan met concrete afrekenbare
doelen.

3. Werk landelijk beleid uit in een gebiedsgerichte aanpak nabij Natura 2000-gebieden
Een gebiedsgerichte aanpak rondom Natura 2000-gebieden is een belangrijk onderdeel van
landelijk beleid om de stikstofdeken te reduceren en natuur te herstellen. Niet alleen vergt
stikstofgevoelige natuur een extra opgave, maar ook vindt de hoogste stikstofdepositie
plaats nabij de locaties waar de emissie wordt uitgestoten.

4. Investeer in robuuste en verbonden natuurgebieden en natuurherstel
Naast de noodzakelijke forse depositiereductie is het voor versterking van onze natuur en
het bereiken van een goede staat van instandhouding cruciaal dat het Natuurnetwerk
Nederland wordt afgemaakt. Binnen het netwerk moeten de noodzakelijke verbindingen
tussen natuurgebieden worden gerealiseerd en beheerd.

Tijdens het Catshuisoverleg ontvangen premier Rutte en minister Schouten een plan van aanpak met uitgewerkte aanbevelingen namens Greenpeace, LandschappenNL, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Bekijk hier het complete plan van aanpak

 

 

Delen

Contact opnemen

Journalisten kunnen voor persgerelateerde vragen contact opnemen met onze persvoorlichters:

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/nieuwsberichten/benut-stikstofcrisis-als-kans-voor-natuur-en-alle-nederlanders-2/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>