Kabinet: neem advies Remkes ter harte | Natuur & Milieu

Kabinet: neem advies Remkes ter harte

Pak het stikstofprobleem echt aan

Vandaag presenteerde de commissie Remkes het finale deel van het ‘stikstofadvies’, over de lange termijn en over alle sectoren. Natuur & Milieu roept het kabinet op de zeer goede aanbevelingen uit het advies te verwerken in de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Anders blijft het dweilen met de kraan open en is een tweede debacle als de PAS niet uitgesloten. Dit advies schetst weer mogelijkheden voor ruimte voor alle sectoren.

De stikstofdeken over Nederland moet dunner. Daarvoor is een halvering van de totale uitstoot van stikstof binnen 10 jaar nodig. Daarnaast moet het kabinet zorgen dat met de regionale gebiedsgerichte aanpak de kritische depositiewaarde in 2040 in alle natuurgebieden niet meer wordt overschreden.

Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu, roept het kabinet op om het advies van de Commissie Remkes over te nemen zodat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering effectief en juridisch houdbaar is: “Neem de harde reductiedoelstelling van de stikstofuitstoot van 50% in 2030 daarom over. Stel daarnaast overgangsgebieden in rondom de natuurgebieden en maak harde doelafspraken per gebied. Geef instrumenten en financiële middelen aan provincies, waterschappen en gemeentes om de overgangsgebieden gezamenlijk met alle stakeholders zo in te richten dat deze reductiedoelen integraal in alle natuurgebieden worden bereikt.”

Op luchtvaart ziet de commissie Remkes geen aanleiding om het eerdere advies van 15 januari 2020 aan te passen. De commissie constateerde toen al dat groei van de luchtvaart alleen kan worden toegestaan wanneer er sprake is van een vermindering van de huidige stikstofemissies van de luchtvaartsector als geheel. Demmers: “Dit staat haaks op de conclusie van de concept-Luchtvaartnota, waarin wordt uitgegaan van een groei naar zo’n 650.000 vluchten in 2030 en 800.000 in 2050. Als het kabinet dit advies van de commissie Remkes serieus neemt, past zij daarop de luchtvaartnota aan.”

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/nieuwsberichten/33447/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Name</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>