Zes hardnekkige mythes over duurzame energie

Over 20 jaar ziet Nederland er heel anders uit. De Energievisie 2035 die wij onlangs naar buiten brachten laat zien dat we al heel snel en fors onze CO2-uitstoot moeten terugbrengen, en vooral hoe we dat moeten gaan doen. Er moet veel gebeuren: de uitdaging is ambitieus, maar niet onmogelijk.

Mythes rondom duurzame energie

Toch bestaan er ook hardnekkige mythes over duurzame energie. In onze Energievisie rekenen wij hiermee af. We geven je de 6 meest gehoorde mythes, en hun weerlegging.

N&M infographic doelstellingen energievisie 2035 hires
  • Mythe 1: Zonne-energie zal de energiebron van de toekomst zijn

Onjuist. Op daken kan zonne-energie veel betekenen, maar op de grond leveren windmolens per hectare veel meer energie op. In 2035 kan Nederland ca. 150 miljoen zonnepanelen hebben, alle geschikte daken liggen dan vol. Toch heeft zonne-energie in 2035 een klein aandeel in de totale energiemix ( 8.5%)

  • Mythe 2: Restwarmte van kolencentrales zijn een onderdeel van de energietransitie

Onjuist. Kolencentrales stoten teveel CO2 uit, leveren grote schade aan natuur en gezondheid en verdwijnen dus als eerste tijdens de energietransitie. Als Nederland verduurzaamt en haar verantwoordelijkheid neemt voor het klimaat, is er maar 1 oplossing en dat is alle kolencentrales sluiten. In 2035 zijn in Nederland alleen nog kolen nodig bij Hoogovens.

Het probleem met kolencentrales?

  • Mythe 3: Biomassa speelt een grote rol in de energiemix van de toekomst

Onjuist. Biomassa zal nodig en nuttig zijn, maar de beschikbaarheid van duurzame biomassa is te beperkt. Natuur & Milieu zet biomassa alleen in waar geen alternatief mogelijk is, bijvoorbeeld lokaal als back-up voor de productie op windstille en bewolkte dagen en in de scheep- en luchtvaart. Totaal wordt er 146 PJ biomassa ingezet (9% ).

  • Mythe 4: Als we alle energie duurzaam opwekken is besparing niet nodig

Voldoende verduurzaming is alleen mogelijk als huishoudens en bedrijven minder energie gebruiken. Als we niet besparen is het onmogelijk om duurzaam in onze energievraag te voorzien: de ruimte voor windmolens en zonnepanelen is niet oneindig. Natuur & Milieu acht 40% besparing mogelijk in 2035. De benodigde energie kan in 2035 voor 55% duurzaam worden opgewekt.

Zelf energie besparen in huis? Ga aan de slag via www.slimwoner.nl

  • Mythe 5: Alleen door Europese afspraken kan de CO2-prijs stijgen.

Onjuist. Zonder hogere CO2-prijs lukt de energietransitie niet. Europese besluitvorming is langzaam, Nederland moet samen met buurlanden alvast beginnen met het verhogen van de prijs voor het uitstoten van CO2. Dan ontstaan er financiële prikkels voor verduurzaming. Natuur & Milieu bepleit het invoeren van een belasting op de uitstoot van CO2 die de komende jaren steeds weer wordt verhoogd. Uiteindelijk zal het uitstoten van CO2 100 euro per ton moeten gaan kosten.

  • Mythe 6: De markt zal vanzelf zorgen voor de verduurzaming van de energievoorziening.

Onjuist. Er zijn nu te weinig prikkels die automatisch leiden tot voldoende verduurzaming. Overheidssturing is daarom nodig. Het uitstoten van CO2 moet belast worden, maar ook zijn bijvoorbeeld harde doelstellingen nodig (vastgelegd in een Klimaatwet en sectorafspraken), plannen voor meer windenergie en lokale energie plannen voor het verduurzamen van wijken.

Deze mythes komen we veel tegen in het maatschappelijk debat over de energietransitie. Ze worden als stelling geponeerd, terwijl wij van mening zijn dat ze feitelijk onjuist zijn. Verduurzaming vergt andere maatregelen!

Wilma-Berends_400x400Blog door: Wilma Berends, projectleider Energie.

 

Verder praten

Ken je zelf nog mythes die hier niet besproken zijn, wil je graag ergens verder over praten of wens je juist opheldering over een ander nog onbesproken thema? Neem dan contact met op met onze publieksservice.

Contact

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/zes-hardnekkige-mythes-over-duurzame-energie/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>