Waterschapsverkiezingen 20 maart: stem voor waterkwaliteit | Natuur & Milieu

Waterschapsverkiezingen 20 maart: stem voor waterkwaliteit

Water is de bron van ons leven. Goede waterkwaliteit is van belang voor de mens en de natuur. Uit nieuw onderzoek van Natuur & Milieu,met financiële steun van ASN Bank, blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in ons land onder de maat is.

Water is de bron van ons leven. Goede waterkwaliteit is van belang voor de mens en de natuur. De 21 waterschappen in Nederland zijn een onmisbare partner in verbetering van de biodiversiteit door schoner water.

alles over waterkwaliteit & biodiversiteit

De cijfers over de waterschappen zijn indrukwekkend: samen beheren ze 35.000 km2 water; waarvan 7.500 km2 oppervlaktewater, met daarin 225.000 km waterwegen en 18.000 km dijken. Veilige dijken, schoon en voldoende water en waterzuivering: het behoort allemaal tot de werkzaamheden van de waterschappen.

Uit nieuw onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat de kwaliteit van het oppervlaktewater in ons land onder de maat is. Een groot zorgpunt ligt bij de talloze sloten, beken, grachten en (zwem)meertjes die Nederland kent, samen goed voor een derde van het water binnen Nederland. Zij vallen buiten de huidige rapportages over waterkwaliteit, waardoor vervuiling daar ongeremd kan blijven plaatsvinden. Hierdoor komt de biodiversiteit in gevaar en wordt de waterzuivering steeds moeilijker en duurder.

Hoe weet ik in welk waterschap ik woon?

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. De waterschappen zijn anders ingedeeld dan onze provincies en gemeenten. Vul op www.waterschappen.nl je postcode in en je ziet direct in welk waterschap je woont, of check even je stempas . Het staat ook op de brief over de waterschapsbelasting van je waterschap.

Hoe kan ik zorgen dat waterkwaliteit meer aandacht krijgt?

Kies op 20 maart voor een partij die werk maakt van waterkwaliteit. Dat kan door de verkiezingsprogramma’s in jouw waterschap te bestuderen of gebruik de stemwijzer op waterschappen.mijnstem.nl. Er zijn rond de 20 stellingen. Voor elk waterschap verschillend, specifiek gericht op de thema’s die in jouw waterschap spelen.

naar de stemwijzer

Waterkwaliteit komt bij verschillende stellingen aan bod. We geven een kort overzicht van de onderwerpen waar je bij het invullen van de stemwijzer op kunt letten.

1. Waterschappen moeten meer investeren in biodiversiteit en herstel van natuur
Denk aan:

 • Meer geld/maatregelen voor herstel biodiversiteit zoals natuurvriendelijke oevers.
 • Meer aandacht voor waterkwaliteit. Droge voeten houden (waterkwantiteit) is natuurlijk ook een belangrijke taak, maar waterkwaliteit is minstens zo belangrijk.

2. Waterberging & klimaat is een ander belangrijk thema voor waterschappen 
Ze kunnen meewerken aan:

 • Wijken meer regenbestendig maken en groene daken in steden aanleggen tegen de hittestress.
 • Vergroenen van tuinen stimuleren, door minder tegels in de tuin en afkoppelen van regenpijpen.
 • Natuurlijke oplossingen voor wateroverlast door meer waterberging mogelijk te maken, zoals ruimte voor de rivieren en waterberging in plassen in wijken of recreatiegebieden.

3. Landbouw versus natuur. De keuzes die waterschappen maken, hebben invloed op beiden

 • Bij droogte: gaat het water naar de natuur of de landbouw? Droogte brengt ernstige schade toe aan de natuur en de landbouw. Natuur trekt nog vaak aan het kortste eind, dus hoe meer prioriteit voor natuur, hoe beter.
 • Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterpeil. Om bodemdaling tegen te gaan is een stop nodig op het verlagen van het waterpeil.
 • Landschapselementen en natuur integreren in de landbouw en beheer van waterkanten is belangrijk voor de biodiversiteit in en rond het water.

4. Met financiële prikkels kan een waterschap waterkwaliteit stimuleren

 • Laat vervuilers meer waterschapsbelasting betalen dan niet-vervuilers, zorg voor lagere waterlasten voor biologische landbouw of investeer in initiatieven die bijdragen aan betere waterkwaliteit.
 • Subsidies helpen burgers of bedrijven om de juiste keuze voor waterkwaliteit te maken, zoals de aankoop van een regenton of het aanleggen van een groen dak.

De verkiezingsprogramma’s in jouw waterschap

Wil je echt diep in de waterschapsverkiezingen duiken, lees dan de verkiezingsprogramma’s van de waterpartijen in jouw waterschap. Deze vind je via waterschapsverkiezingen.nl. Vul je postcode in en je komt op de verkiezingsprogramma’s voor jouw waterschap.

Waar moet je nu op letten als je een verkiezingsprogramma leest? Met deze vijf stappen zie je of een partij echt werk maakt van waterkwaliteit:

 1. Benoemt de partij duidelijk de oorzaken van vervuiling? De belangrijkste bronnen van vervuiling voor oppervlaktewater in Nederland zijn mest, bestrijdingsmiddelen, riooloverstort en nieuwe stoffen (zoals medicijnen en microplastics).
 2. Geeft de partij concrete oplossingen voor verbeteren van de waterkwaliteit?
  • Aanpakken van de bron van vervuiling door goede controle op lozingen en vervuilers, straffen van overtreders en samenwerken met partijen om vervuiling te voorkomen.
  • Investeren in projecten voor verbetering waterkwaliteit & biodiversiteit, zoals natuurvriendelijke oevers in beken en sloten, meanderen van wateren, herstel van beken, vergroten van leefgebieden en waterpeil omhoog voor nattere natuur.
  • Stimuleren van burgers en gemeenten om regenwater los te koppelen van riool, om het risico op riooloverstorten te verminderen.
  • Stimuleren van kringloop of natuurinclusieve landbouw, waar minder mest en bestrijdingsmiddelen gebruikt wordt.
  • De vervuiler betaalt: hogere heffingen voor partijen die meer vervuilen en aandacht voor handhaving en beboeten als regels worden overtreden.
  • Beter beheer van waterkanten door slimmer baggeren, gericht op vergroten van de biodiversiteit.
 3. Wil de partij de samenwerking stimuleren tussen waterschappen en gemeenten, ’groene’ boeren, provincies en natuurorganisaties om samen de waterkwaliteit te verbeteren? Samenwerking is belangrijk om de versnippering van het waterbeleid tegen te gaan.
 4. Geld: maakt de partij duidelijk of ze voldoende budget beschikbaar stellen voor het verbeteren van de waterkwaliteit?
 5. Ons oppervlaktewater wordt beschermd door Europese regelgeving, de Kaderrichtlijn Water (KRW). Geeft een partij duidelijk aan dat ze de doelen van de KRW (schoon water in alle wateren in 2027) wil behalen? En dat alle Nederlandse wateren aan de KRW moeten voldoen?

Met de antwoorden op deze vijf vragen kun je de partijen vergelijken en je stem bepalen.

Stem op 20 maart voor waterkwaliteit!

 

Partner:

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor