Wat komt er in het regeerakkoord?

Onze directeur, Marjolein Demmers, sprak vandaag met informateur Mariette Hamer. Zij schrijft samen met een aantal politieke partijen het nieuwe regeerakkoord. En dat wordt een hele opgave, want er liggen een aantal grote uitdagingen voor het nieuwe kabinet. Zo moet er nog veel gebeuren om de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord te halen en de biodiversiteit in ons land te herstellen. We werkten de afgelopen periode samen met bedrijven en organisaties aan oplossingen waar het nieuwe kabinet direct mee aan de slag kan. Marjolein nam deze oplossingen mee naar de informateur. Plus de belangrijke boodschap dat dit kabinet echt werk moet maken van de uitvoering van het Klimaatakkoord en op te plussen naar minimaal 55 procent CO2-reductie. En zelfs nog meer is nodig.

De highlights:

1. Natuurherstel en toekomst voor de boer

De jaren 2019 en 2020 stonden (buiten corona) in het teken van een oplossing voor de stikstofcrisis. Er ontstond een impasse voor natuur en economie. Samen met Natuurmonumenten, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland bedachten wij een plan om deze stikstofimpasse te doorbreken. In het plan besteden we veel aandacht aan herstel en versterking van de natuur, bieden boeren een toekomst en verminderen de stikstofuitstoot met 40% in 2030. We geven aan hoe doelen gerealiseerd moeten worden. Zo hebben we bijvoorbeeld afgesproken dat er geen piekbelasters meer zijn in 2030. Dat betekent dat voor landbouw- en industriebedrijven, maar ook wat betreft de aanleg van snelwegen grote stappen moeten worden genomen om hieraan te kunnen voldoen. Het plan wordt getoetst door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Raad van State.

2. Betalen naar Gebruik

Het huidige autobelastingsysteem is complex, remt vergroening en maakt de markt grillig. Tegelijkertijd moet de mobiliteitssector bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Natuur & Milieu schreef met ANWB, BOVAG, RAI Vereniging en VNA (vereniging autoleasemaatschappijen) een eerlijker, duidelijker én klimaatvriendelijker plan voor de hervorming van de autobelastingen. ‘Betalen naar gebruik’, ook wel bekend als ‘rekeningrijden’, biedt een uitkomst. Het houdt in dat je niet betaalt voor aanschaf en het bezit van een auto, maar voor het gebruik ervan. Hierdoor worden autogebruikers bewuster van de kilometers die ze afleggen, wat een positief effect heeft op het milieu en klimaat. Het duurt nog even voordat het systeem ingevoerd kan worden, maar ook voor de tussenliggende jaren bedachten wij een oplossing om bijvoorbeeld de aanschaf van schonere auto’s te stimuleren.

3. #Gasgevenopisolatie

Op dit moment zijn er in Nederland nog zo’n 2,7 miljoen woningen slecht geïsoleerd. De bewoners van deze huizen ervaren een laag wooncomfort en hebben een hoge energierekening. Het is nodig dat het nieuwe kabinet ‘gas geeft op isolatie’ en we snel meer woningen gaan isoleren. Dit kan met een Nationaal Isolatie Programma in het regeerakkoord. Daarvoor pleiten wij in een brede coalitie met Bouwend Nederland, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Consumentenbond en Energie-Nederland. Belangrijk onderdeel van ons pleidooi is ook de introductie van een vouchersysteem. Met een ‘isolatievoucher’ van 2000 euro per huishouden kunnen jaarlijks 104.000 woningen worden verduurzaamd.

4. Klimaatbeleid voor de luchtvaart

Vliegen is de meest vervuilende manier van transport, maar toch blijft de luchtvaartsector groeien. Geluidsoverlast en luchtverontreiniging belasten de lokale omgeving onacceptabel. De CO2-uitstoot is enorm. Zonder ingrijpen vanuit het nieuwe kabinet blijft de klimaatimpact van de luchtvaart groeien. Samen met een coalitie van meer dan honderd burger-, natuur- en milieuorganisaties en experts riepen wij het nieuwe kabinet op om de fundamentele voor- en nadelen van de luchtvaart objectief te heroverwegen. In een brandbrief sporen wij het nieuwe kabinet aan de ontwikkeling van de luchtvaart te beoordelen op basis van feiten en niet langer mee te gaan in het automatisme van groei. Wij schreven al eerder een alternatieve Luchtvaartnota waarin we dit ook centraal zetten en pleiten voor harde klimaatdoelen en maatregelen daarvoor voor de luchtvaart.

5. Vergroening van het belastingstelsel

In het huidige belastingstelsel worden activiteiten die leiden tot klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en vervuiling nauwelijks belast. Arbeid daarentegen wordt wél zwaar belast. Met meer dan 2000 bedrijven, MVO Nederland en The Ex’tax Project pleiten wij voor een slimmer belastingstelsel. Veel ondernemers die duurzamere producten op de markt brengen, kunnen nu moeilijk concurreren omdat de prijs van vervuiling niet in veel bestaande producten verdisconteerd is. Dat los je met een eerlijker belastingsysteem op, waarin vervuiling een prijs krijgt, arbeid goedkoper wordt en grondstoffen duurder, waardoor de circulaire economie dichterbij komt.

 

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/wat-komt-er-in-het-regeerakkoord/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>