Update onderhandelingen Klimaatakkoord | Natuur & Milieu

Update over de onderhandelingen rondom het klimaatakkoord

Afgelopen jaar heeft Natuur & Milieu met meer dan 100 partijen intensief onderhandeld om tot een goed klimaatakkoord te komen. Eind december concludeerden wij dat wat er op tafel lag, niet voldoende was om het Parijs-akkoord te halen. Daarvoor moeten we in 2030 maatregelen hebben genomen die tenminste 49 procent CO2 besparen. De voorstellen in het Klimaatakkoord zijn vaak nog te vaag, waardoor het onzeker is of we 49 procent wel gaan halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft dit bevestigd. 

Op 13 maart 2019 presenteerde het PBL de doorrekening van de maatregelen, waaruit ook bleek dat het klimaatakkoord op dit moment nog tekortschiet. De doorrekeningen gaven ons gelijk. De plannen die tot nu toe onderhandeld zijn aan de klimaattafels, zijn bij lange na niet genoeg om de Parijs-doelstellingen te halen. In de doorrekening staat dat de huidige plannen kunnen leiden tot een CO2-reductie van 31 tot 52%, maar dat we met het huidige ontwerp de beoogde reductie van 49% waarschijnlijk niet halen.

Nieuwe maatregelen aangekondigd
Het kabinet kondigde vervolgens vijf maatregelen aan die aanvullend nodig zijn om tot een goed en eerlijk Klimaatakkoord te komen en daar zijn we blij mee. Veel van die maatregelen raken een groot deel van onze inzet aan de tafels. We moeten het nu doen met de woorden van premier Rutte en minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Wiebes, maar we houden het kabinet hieraan.

Wat is het kabinet van plan?

 • Eerlijke verdeling tussen lusten en lasten: huishoudens gaan minder betalen, de energierekening wordt lager.
 • De industrie (de grootste bedrijven die het meest uitstoten) gaat een eerlijke bijdrage leveren. De bedrijven gaan betalen voor hun uitstoot; er komt een CO2-heffing.
 • Er wordt minder CO2 opgeslagen onder de grond (CCS: Carbon Capture and Storage), waardoor er meer geïnvesteerd gaat worden in echte groene innovaties.
 • Er komt geen over-subsidiëring van elektrische auto’s, maar stimulering van de tweedehands elektrische automarkt voor particulieren.
 • De landbouw zal extra tonnen CO2 moeten besparen.

Hoe nu verder?
De komende maanden is er nog veel werk aan de winkel. Natuur & Milieu gaat samen met andere milieuorganisaties, de FNV, MVO Nederland en de Jonge Klimaatbeweging aan de slag om nu echt te komen tot een goed klimaatakkoord. Dat doen we door gesprekken te voeren met ministers, politici en deelnemers van klimaattafels. Niet alleen om bovengenoemde plannen verder uit te werken, maar ook om ervoor te zorgen dat de doelstelling van 49% CO2-reductie wel wordt gehaald. Het kabinet wil eind april met een nieuw pakket aan maatregelen komen en voor de zomer een aangepast Klimaatakkoord presenteren.

Ons doel bij de besprekingen
Onze inzet bij de gesprekken over het akkoord blijft hetzelfde: we willen dat de vervuiler gaat betalen en de lusten en lasten dus ook eerlijk verdeeld worden. En we willen uiteraard de doelstelling van 49% CO2-reductie halen door een structurele omslag en investering in groene technologieën. Net zoals al die 40.000 mensen die met ons meeliepen tijdens de klimaatmars in Amsterdam, vinden ook wij dat het tijd is voor een eerlijk en effectief klimaatbeleid!

Laatste ontwikkelingen 11 april 2019
Op donderdag 11 april spreekt onze directeur Marjolein Demmers in de Tweede Kamer over de inzet van Natuur & Milieu voor een eerlijk en effectief klimaatakkoord voor de industrie. De lusten en lasten zijn op dit moment scheef verdeeld. Wij zien de volgende oplossing:

 • De industrie betaalt zijn eigen subsidie via een milde en generieke CO2-heffing die vervolgens als subsidie wordt verzameld voor bedrijven die hun processen willen verduurzamen. Hiermee zorgen we ervoor dat de vervuiler nu eindelijk echt gaat betalen en voorkomen we dat burgers en het midden- en kleinbedrijf nog meer moeten betalen voor de verduurzaming van de industrie.
 • De industrie krijgt een stimulans en wordt geholpen om in Nederland te verduurzamen met structureel duurzame maatregelen. Dit kan door middel van een subsidie voor duurzame energie. Koplopers profiteren hiervan.
 • Het moet zeker zijn dat de industrie de doelstellingen uit het akkoord behaalt. Achterblijvers krijgen een stevige prikkel door een hoge boete die zij betalen als ze meer CO2 uitstoten dan vastgesteld in de doelstellingen. Dit proces verloopt volgens een reductiepad. Voor de industrie gezamenlijk komt dit CO2-reductiepad uiteindelijk uit op het doel van 2030.
 • CO2-opslag onder de grond (CCS: Carbon Capture and Storage) wordt begrensd, zodat daadwerkelijke technologische innovatie en duurzame doorbraken niet verdrongen worden.

De inhoudelijke uitwerking van deze punten lees je terug in de position paper die Natuur & Milieu heeft opgesteld in samenwerking met Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur- en Milieufederaties.

 • sponsor
 • sponsor
 • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/update-over-de-onderhandelingen-rondom-het-klimaatakkoord/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>