Op naar een perspectiefvol Noordzeeakkoord | Natuur & Milieu

Op naar een perspectiefvol Noordzeeakkoord

Onze collega Rob van Tilburg (Directeur Programma's) zit aan tafel bij de onderhandelingen rondom het Noordzeeakkoord. In deze blog geeft hij een kijkje in hoe zo’n proces verloopt en waar hij zich namens Natuur & Milieu hard voor maakt tijdens de onderhandelingen.

Geschreven door Rob van Tilburg.

Het wordt steeds voller op de Noordzee. Om onze klimaatdoelstellingen te realiseren, komen er flink wat windparken bij en ook de scheepvaart neemt in intensiteit toe. Daarnaast is de Noordzee een bron van voedsel: op de Noordzee wordt intensief gevist. We willen ervoor zorgen dat alle functies die de Noordzee vervult in de toekomst goed worden gecombineerd. Tegelijkertijd willen we ervoor te zorgen dat de natuurkwaliteit van de Noordzee wordt hersteld. Daarom voeren partijen onder leiding van Jacques Wallage dit jaar een intensief overleg: we sluiten het Noordzeeakkoord.

Doel van het Noordzeeakkoord

Het doel van het Noordzeeakkoord is afspraken maken over hoe functies op de Noordzee hun beslag kunnen krijgen op een manier dat de ecologische kwaliteit van dit gebied in volle glorie herstelt en nog vele generaties hiervan kunnen genieten. In het Klimaatakkoord wordt dan ook naar dit Noordzeeakkoord verwezen. Aan tafel bij de onderhandelingen zitten vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, de visserij, de olie- en gassector en de windenergiesector.Vanuit de Rijksoverheid zijn de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastuctuur en Waterstaat en Landbouw Natuur en Visserij vertegenwoordigd.

Noordzee onder hoge druk

De Noordzee is een prachtig gebied dat we graag nog mooier overdragen aan de volgende generaties. De kwaliteit van de Noordzee staat nu echter onder hoge druk. Sommige vis- en kreeftsoorten zijn (bijna) verdwenen of sterk achteruitgegaan. Van de oorspronkelijke gevarieerde bodemstructuur, die van grote betekenis was voor veel soorten, is niet veel meer over. Natuur & Milieu heeft daarom een dubbele doelstelling voor het Noordzeeakkoord: we willen dat de ontwikkeling van schone windenergie gegarandeerd is, zodat we het Parijsakkoord gaan halen én dat de biodiversiteit in de Noordzee versterkt wordt.

Aandacht voor ecologie en biodiversiteit

In ons project De Rijke Noordzee doen we al goede kennis op over hoe we natuurversterking kunnen realiseren in windparken. Maar niet alleen de natuur onder water heeft in het Noordzeeakkoord onze aandacht. Ook de zorg voor vogels en vleermuizen nemen we onder de loep. Daarnaast is de verduurzaming van de visserij een belangrijk aandachtspunt. We maken afspraken om ervoor te zorgen dat de visserij past binnen het ecologische draagvlak van het ecosysteem van de Noordzee terwijl de sector tegelijkertijd een toekomstbestendig perspectief wordt geboden. Een structurele en ook wetenschappelijke monitoring van de ecologische kwaliteit van de Noordzee en hoe verschillende functies hierop ingrijpen is dan ook een belangrijk punt in deze dialoog.

Een akkoord komt steeds dichterbij

Een consensus over het gebruik van de Noordzee is noodzakelijk om de maatregelen uit het Klimaatakkoord voor wind op zee succesvol uit te kunnen voeren. Het Noordzeeakkoord moet daarom een integrale visie op de toekomst van de Noordzee opleveren die door alle partijen wordt ondersteund. Deze visie vraagt om gedegen onderzoek en overleg. Dat kost tijd, maar eind deze zomer hopen we een Noordzeeakkoord te hebben gesloten waarin een balans gevonden is tussen de belangen van de verschillende betrokkenen. Daar werken we hard naartoe.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/op-naar-een-perspectiefvol-noordzeeakkoord/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Email</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>