Natuur & Milieu neemt deel aan het Noordzeeoverleg | Natuur & Milieu

Natuur & Milieu neemt deel aan het Noordzeeoverleg

De Noordzee wordt in Nederland intensief gebruikt voor de scheepvaart, visserij, oefeningen van Defensie, olie- en gaswinning en de productie van groene energie. Daarnaast zijn delen van de Noordzee beschermde natuurgebieden: de zogenaamde Natura 2000-gebieden. De ruimte op de Noordzee is beperkt en er bestaat spanning tussen de activiteiten waarvoor de ruimte wordt gebruikt. Om een balans te vinden tussen de verschillende belangen moet dit jaar een Noordzeeakkoord worden gesloten. Natuur & Milieu zit aan tafel bij de besprekingen: het Noordzeeoverleg.

In oktober 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd aan het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) om te onderzoeken hoe het ministerie het beste een toekomstvisie voor de Noordzee kan opstellen. Het OFL heeft een verkenning uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek raadde het OFL aan om met betrokken partijen een Noordzeeakkoord te sluiten. Aan de sectortafel Elektriciteit van het Klimaatakkoord is vervolgens afgesproken dat er halverwege 2019 een Noordzeeakkoord moet zijn.

Wie onderhandelen over het Noordzeeakkoord?

Bij het Noordzeeakkoord zitten veel verschillende partijen aan tafel: Natuur & Milieu, Stichting De Noordzee, Greenpeace, de Vogelbescherming, het Wereld Natuur Fonds, De Nederlandse Vissersbond, TenneT, de Nederlandse WindEnergie Associatie, de Nederlandse Olie- en Gas-Exploratie, Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en dat van Landbouw, Visserij en Natuur.

Wat is het doel van het Noordzeeakkoord?

De betrokken partijen moeten samen een balans vinden tussen de verschillende belangen. Zonder consensus over het gebruik van de Noordzee kunnen we de maatregelen uit het Klimaatakkoord voor wind op zee niet succesvol uitvoeren. Het Noordzeeakkoord moet daarom een integrale visie op de toekomst van de Noordzee opleveren die door alle partijen wordt ondersteund. Ook moet er een kennisagenda worden opgesteld, waarin onderwerpen staan waar meer onderzoek naar nodig is. De betrokken partijen zijn het erover eens dat meer kennis over de effecten van de activiteiten op de Noordzee hard nodig is.

Waar zet Natuur & Milieu zich voor in?

Natuur & Milieu is voor de uitbreiding van het aantal windparken in de Noordzee. Daarnaast willen we negatieve effecten op de natuur tegengaan en maken wij ons juist hard voor natuurversterking bij windmolenparken. In deze parken mag niet gevist of gevaren worden en dat maakt de gebieden zeer geschikte plekken om het onderwaterleven en de biodiversiteit te stimuleren. Het project Rijke Noordzee van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee is hier een mooi voorbeeld van.

Zelf oplossingen inbrengen voor het Noordzeeoverleg?

Tot en met 23 april 2019 kun je via een maatschappelijke consultatie oplossingen inbrengen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee. Iedereen die een oplossing of een concreet idee heeft, is welkom dit in te brengen via een vragenlijst op de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Dit kan individueel of namens een groep, organisatie of bedrijf. In de vragenlijst staat centraal hoe de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan of elkaar kunnen versterken op de Noordzee.

Lees meer over de consultatie
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/natuur-milieu-neemt-deel-aan-het-noordzeeoverleg/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>