Klimaatakkoord of niet akkoord? Dit is de klimaattafel Landbouw en landgebruik | Natuur & Milieu

Klimaatakkoord of niet akkoord? Dit is de klimaattafel Landbouw en landgebruik

Na maanden onderhandelen kwamen we in december 2018 tot de conclusie dat we het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord niet kunnen ondersteunen. Maar wat staat er eigenlijk in dat akkoord? Wat is er nu afgesproken en wat kan er beter? In deze serie blogs rond de vijf klimaattafels geven we antwoord. Deel 5: Landbouw en landgebruik.

Land- en tuinbouw zorgen momenteel voor 14 procent van de totale uitstoot in Nederland. Ter vergelijking: dat is meer dan alle huizen en gebouwen bij elkaar. Tegelijkertijd kunnen bomen, gewassen en de bodem CO2 opnemen en opslaan. En dus klimaatverandering tegengaan. Het is daarom logisch dat landbouw en landgebruik een prominente plek hebben in het Klimaatakkoord.

Waar komt al die uitstoot vandaan?

De uitstoot in de land- en tuinbouw en door ons landgebruik komt van verschillende kanten. Veel ervan wordt veroorzaakt door het energiegebruik in kassen. Ook stoten koeien broeikasgassen uit wanneer hun ‘verteringsgassen’ vrijkomen. Kortgezegd, de windjes van de koeien. Daarnaast zorgt de omzetting van mest naar nieuwe vormen van energie ook voor uitstoot.

De veenweidegebieden, zoals bijvoorbeeld het Groene Hart, stoten veel CO2 uit. De waterstand wordt in deze gebieden kunstmatig laag gehouden, zodat bijvoorbeeld een tractor gemakkelijker toegang heeft en ook dieren goed kunnen grazen. Dit zorgt er echter voor dat het veen oxideert en de plantenresten waar het uit opgebouwd is ‘verbranden’.

Afspraken over tuinbouw en veeteelt

Over al deze zaken zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Met de glastuinbouw is afgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat kunnen ze doen door energie te besparen, door energie duurzaam op te wekken, en door restwarmte en aardwarmte te gaan gebruiken.

Ook over de veeteelt zijn afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over emissiearme stallen, over het opslaan en verwerken van mest, en over nieuw veevoer. Veehouders moeten zo veel mogelijk ‘hun kringlopen sluiten’. Dat wil zeggen dat de dieren voer krijgen van de eigen grond. En dat de mest die daarvoor wordt gebruikt, weer afkomstig is van het eigen vee.

Als het gaat om het landgebruik, staan er in het akkoord onder andere maatregelen die bodemdaling in veenweidegebieden moeten tegengaan. Ook moeten natuur- en bosbeheer klimaatvriendelijker worden. Verder noemt het akkoord nog vele andere relevante onderwerpen. Bijvoorbeeld het tegengaan van voedselverspilling. Of ‘klimaatvriendelijk eten’: meer plantaardig en minder dierlijk.

Te veel korte termijn

Hoewel er veel mooie acties in het pakket zitten, zijn de meeste maatregelen gericht op korte termijnoplossingen. Terwijl voor verduurzaming van de landbouw juist een veel langer termijnplan nodig is.

Voor echte verduurzaming moet de landbouwsector een nieuwe weg inslaan die minder vervuilend is, minder overlast geeft, meer maatschappelijke opbrengst levert en waar een goede boterham voor de boeren te verdienen is. Inzetten dus op kwaliteit en een fatsoenlijke prijs voor boeren voor hun producten en minder op kwantiteit.

Verschillende onderzoeken en voorbeelden laten nu al zien dat dit kan.

Grote studie

Uitstel van deze omslag tot na 2030, zorgt ervoor dat de boeren later alsnog veel grotere stappen moeten zetten. Gelukkig staat in het Klimaatakkoord ook de afspraak dat er een grote studie van start zal gaan om te bekijken hoe de land- en tuinbouwsector richting 2050 meer structureel kan verduurzamen.

We willen dat op basis van de resultaten van deze studie, opnieuw wordt gekeken naar de maatregelen in het Klimaatakkoord. En dat deze maatregelen zo snel mogelijk worden aangepast als dit betere resultaten geeft.

In het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord staan meer dan zeshonderd afspraken. In deze blogserie lichten we er een deel uit waar we dieper op ingaan.

Naar het blogoverzicht over het Klimaatakkoord
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><a id='gf_186' class='gform_anchor' ></a><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/klimaatakkoord-of-niet-akkoord-dit-is-de-klimaattafel-landbouw-en-landgebruik/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' tabindex='1' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false"/> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' tabindex='2' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> if(typeof gf_global == 'undefined') var gf_global = {"gf_currency_config":{"name":"Euro","symbol_left":"","symbol_right":"&#8364;","symbol_padding":" ","thousand_separator":".","decimal_separator":",","decimals":2},"base_url":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms","number_formats":[],"spinnerUrl":"https:\/\/www.natuurenmilieu.nl\/wp-content\/plugins\/gravityforms\/images\/spinner.gif"};jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>