Wat staat er in het Klimaatakkoord over landbouw en voedsel?

In het Klimaatakkoord staan vijf sectortafels centraal. Aan iedere tafel onderhandelden we mee voor een duurzaam resultaat. In deze blog leggen we meer uit over de tafel Landbouw: wat was het doel van de tafel en welke maatregelen staan er nu in het Klimaatakkoord?

Doel sectortafel Landbouw

De sectortafel Landbouw kreeg de opdracht om de methaan- en CO2-uitstoot van de landbouw met 3,5 megaton te verlagen. In de loop van de onderhandelingen is deze ambitie opgeschroefd en verhoogd naar 6 megaton. Er is nu al een mestoverschot in Nederland en de vraag naar voeding stijgt als gevolg van een groeiende bevolking. De productie van voedsel raakt niet alleen het klimaat, maar ook het welzijn van dieren en het inkomen van de boeren. Deze tafel kreeg als doel mee om het land zo te gebruiken dat het CO2 uit de lucht haalt en de natuur niet schaadt, de uitstoot van onze veestapel te verkleinen en om mensen te bewegen duurzame keuzes te maken in hun dieet.

Waar hebben wij ons voor ingezet?

Er zijn een aantal zaken die voor ons centraal stonden tijdens de onderhandelingen. In de eerste plaats wilden we dat we met de maatregelen in het Klimaatakkoord de doelen van het Parijs-akkoord halen. Daarbij willen we een echte duurzame transitie stimuleren en staan we niet achter schijnoplossingen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bij de tafel Landbouw hebben we ons hard gemaakt voor de volgende maatregelen:

 • Een duurzame kringlooplandbouw
 • Het mestoverschot wordt effectief tegengegaan
 • Een transitie in ons dieet van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten

Sterke en zwakke punten van de Landbouwtafel

In de huidige plannen staan een aantal goede maatregelen:

  • Blij met   De landbouwsector gaat fors meer CO2 verminderen
   In plaats van 3,5 megaton, zoals voorgesteld in het concept-Klimaatakkoord, is het doel nu om 6 megaton minder uit te stoten. Het kabinet stelt hier circa 900 miljoen voor beschikbaar.
  • Blij met   Boeren moeten veenweides ‘vernatten’
   Door droogte stoot het veen in de weides CO2 uit. In het akkoord is nu vastgelegd dat boeren deze veenweides moeten vernatten. Dat moet gebeuren met vormen van landbouw die beter zijn voor de natuur en indirect zorgen voor de krimp van melkveestapel. Daardoor wordt de veengrond natter, gaat het grondwaterpeil omhoog en gaat het veen minder CO2 uitstoten.
   Zo worden de belangrijkste bronnen van uitstoot in deze gebieden aangepakt en het inkomen van de boeren beschermd.

In de huidige plannen staan ook een aantal punten waarin we teleurgesteld zijn:

  • Ontevreden over   Weinig aandacht voor transitie naar plantaardige eiwitten
   Het blijft lastig voor de overheid om zich te mengen in ons dieet, maar in onze ogen is er een belangrijke rol weggelegd om de consument te stimuleren plantaardiger te eten. Plantaardige eiwitten hebben namelijk een aanzienlijk lagere klimaatimpact dan dierlijke eiwitten. Helaas komt dit nu niet uitgebreid terug in het akkoord.
  • Ontevreden over   Echte duurzame transitie ontbreekt
   De meeste maatregelen van de landbouw zijn erg technisch, zoals aanpassingen aan de stal of het voer van dieren. Er zijn maar weinig maatregelen die ervoor gaan zorgen dat de landbouw in kringlopen werkt en ook zorgt voor een gezonde lucht, schoon water en een goede biodiversiteit.

Hoe nu verder?

Met de maatregelen voor landbouw hebben we concrete handvatten om mee aan de slag te gaan. Het is daarbij belangrijk dat we een goed pad uitstippelen, waarbij boeren niet op kosten gejaagd worden. Draagvlak in de landbouwsector is enorm belangrijk om tot goede, gedragen maatregelen komen. We zetten in op een landbouwsector met minder dieren en zonder mestoverschotten: de echte omslag naar duurzame kringlooplandbouw. We zetten ons is voor meer plantaardige eiwitten in ons dieet en lekker en duurzaam eten. Met ons Menu van Morgen proberen we dit al te stimuleren.

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/klimaatakkoord-landbouw/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>