Wat staat er in het Klimaatakkoord over elektriciteit?

In het Klimaatakkoord staan vijf sectortafels centraal. Aan iedere tafel onderhandelden we mee en hebben we ons ingezet voor een duurzaam resultaat. In deze blog leggen we meer uit over de tafel Elektriciteit: wat was het doel van de tafel en welke maatregelen staan er nu in het Klimaatakkoord?

Doel sectortafel Elektriciteit

De sectortafel Elektriciteit kreeg de opdracht om de CO2-uitstoot van de opwekking van elektriciteit met 20,2 megaton te verlagen. Om dit te bereiken, is de overgang van fossiele energie naar duurzame energie hard nodig.

Waar hebben wij ons voor ingezet?

Er zijn een aantal zaken die voor ons centraal stonden tijdens de onderhandelingen. In de eerste plaats willen we dat we met de maatregelen in het Klimaatakkoord de doelen van het Parijs-akkoord halen. Daarbij willen we een echte duurzame transitie stimuleren en staan we niet achter schijnoplossingen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bij de elektriciteitstafel hebben we ons hard gemaakt voor de volgende maatregelen:

 • De groei van windparken op zee moet samengaan met een verbetering van de ecologie (zogeheten natuurversterking).
 • De elektriciteitsproductie in 2030 is niet afhankelijk van biomassa, maar draait voornamelijk op zon en wind.

Sterke en zwakke punten van de Elektriciteitstafel

In de huidige plannen staan een aantal goede maatregelen:

  • Blij met   Circa 70% van onze energie is in 2030 afkomstig van hernieuwbare bronnen.
   Door in Nederland op serieuze schaal over te schakelen op schone elektriciteit afkomstig van zonne- en windenergie, kunnen we grote hoeveelheden gas, olie en kolen besparen en daarmee onze CO2-uitstoot terugdringen.
  • Blij met   Een streven naar 50% lokaal eigenaarschap van hernieuwbare energie.
   In de toekomst wordt steeds meer lokaal de afweging gemaakt waar en hoe we duurzame energie opwekken, wat we daarvoor moeten laten en wat we daarvoor terugkrijgen. Er is daarmee ruimte voor bijvoorbeeld burgerinitiatieven, waardoor de lokale omgeving kan meeprofiteren van de financiële voordelen van zonne- en windparken.

In de huidige plannen staan ook een aantal punten waarin we teleurgesteld zijn:

  • Ontevreden over    Geen afspraken voor natuurversterking in windmolenparken op zee.
   Beslissingen hierover zijn als het ware ‘verplaatst’ naar het overleg rondom het Noordzee-akkoord. Gelukkig zitten we daar ook aan tafel en kunnen we ons daar alsnog hard maken voor dit belangrijke onderwerp.
  • Ontevreden over    De prijs voor CO2 is niet hoog genoeg
   Technieken die veel CO2 uitstoten om elektriciteit te maken, zoals kolen, moeten duurder worden en zo betalen voor hun uitstoot. In het akkoord is een CO2-prijs voor de elektriciteitssector opgenomen, maar er is eigenlijk een hogere prijs nodig, zodat voor de vervuilende stroom uit kolen een eerlijke prijs wordt betaald.

Hoe nu verder?

We gaan nu hard aan de slag om goede afspraken te maken over natuur op de Noordzee in het Noordzee-overleg. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor een hogere CO2-prijs. Ook via verschillende projecten zetten wij ons in voor meer duurzame elektriciteit en het uitfaseren van fossiele energie, bijvoorbeeld met onze oproep om de kolencentrales al te sluiten in 2020. Zo gaan we naar een echt duurzame toekomst voor iedereen.

Delen

Lees meer

[gravityform id="98" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_98' ><div id='gf_98' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_98' action='/blog/klimaatakkoord-elektriciteit/#gf_98' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_98' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_98_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_98_1' >E-mailadres<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_98_1' required type='email' value='' class='medium' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_98_2' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_2'><li class='gchoice_98_2_1'> <input name='input_2.1' type='checkbox' value='Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur &amp; Milieu.' id='choice_98_2_1' /> <label for='choice_98_2_1' id='label_98_2_1'>Ja, houd mij per e-mail op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en andere informatie van Natuur & Milieu.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_3' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' >Privacy<span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_checkbox'><ul class='gfield_checkbox' id='input_98_3'><li class='gchoice_98_3_1'> <input name='input_3.1' type='checkbox' value='Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.' id='choice_98_3_1' /> <label for='choice_98_3_1' id='label_98_3_1'>Ja, ik ben 16 jaar of ouder en ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals vermeld in de privacyverklaring.</label> </li></ul></div></li><li id='field_98_4' class='gfield gfield_html gfield_html_formatted gfield_no_follows_desc field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' >Bekijk de <A href="https://www.natuurenmilieu.nl/privacy-en-cookiebeleid/" target=_blank>privacyverklaring</A></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_98' class='gform_button button' value='Versturen' onclick='if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_98"]){return false;} if( !jQuery("#gform_98")[0].checkValidity || jQuery("#gform_98")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_98"]=true;} jQuery("#gform_98").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_98' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='98' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_98' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_98' id='gform_target_page_number_98' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_98' id='gform_source_page_number_98' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 98) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [98, 1]) } ); </script>