Het Klimaatakkoord: wat was dat ook alweer? | Natuur & Milieu

Het Klimaatakkoord: wat was dat ook alweer?

De afgelopen maanden heb je veel kunnen lezen over de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord. Er werd bijvoorbeeld gesproken over het stimuleren van elektrisch rijden en een CO2-heffing voor de grote industrie. Dit nieuws verschijnt niet zomaar: achter de schermen wordt er na de doorrekening van het CPB en PBL nog steeds druk gewerkt aan een goed en eerlijk Klimaatakkoord. Elk moment kunnen de nieuwe plannen met aanvullende maatregelen worden gepresenteerd. Maar wat was het Klimaatakkoord nu ook alweer? We frissen je geheugen even op.

Wat is het Klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord is een Nederlands klimaat- en energieakkoord. Het is de opvolger van het huidige SER Energieakkoord dat loopt tot 2020. Het nieuwe akkoord gaat over de periode 2020 tot 2030 en is breder ingestoken dan het huidige Energieakkoord. De focus ligt daarbij op hogere CO2-reductie. Dit houdt in dat er vooral wordt gezocht naar maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Per sector worden er maatregelen opgesteld die samenkomen in een nationaal akkoord.

Wat is het doel van het Klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Dit moet invulling geven aan de afspraken die zijn gemaakt binnen het Parijs-akkoord. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. Daarover moeten in het Klimaatakkoord door alle partijen afspraken worden gemaakt.

Wie hebben er mee gedacht over het Klimaatakkoord?

In totaal zijn er vijf verschillende sectoren waarvoor afspraken worden gemaakt: Industrie, Mobiliteit, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Landbouw en Landgebruik. Deze sectoren moesten tot afspraken komen via overlegtafels. Hiervoor was er één hoofdtafel per sector en diverse sub-tafels en werkgroepen met individuele taken. Er zaten honderden partijen aan de tafel en hun belangen stonden vaak haaks op elkaar. Denk hierbij aan: overheden, brancheverenigingen, milieuorganisaties, bedrijven, boeren en energieleveranciers.

Wat doet Natuur & Milieu?

Natuur & Milieu was betrokken bij alle sectortafels. Dit betekent dat onze programmaleiders actief mee hebben onderhandeld om tot echt duurzame oplossingen te komen. Belangrijke voorwaarde voor ons hierin is in de eerste plaats dat de doelstelling van het Akkoord van Parijs gehaald wordt. Daarnaast willen we oplossingen die een echte transitie bewerkstelligen. Tot slot vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. In december is er een concept-Klimaatakkoord gepresenteerd dat nog doorgerekend moest worden. In maart bleek uit de doorrekeningen dat de voorgestelde maatregelen niet afdoende zijn om de reductiedoelen te halen. In de afgelopen maanden hebben we ons via lobby nog hard gemaakt om aan te vullen en te wijzigen waar wij dat noodzakelijk vinden.

Wat ga ik straks merken van het Klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord wordt omgezet in concrete acties. Per sector verschilt het wat je hier als burger van gaat merken en in hoeverre je hierbij betrokken wordt. Sommige maatregelen zijn namelijk geheel gericht op het bedrijfsleven of de industrie. Van andere maatregelen merken we direct iets in ons dagelijks leven, zoals de transitie naar gasloze woningen waar ook jouw gemeente straks mee aan de slag gaat. Ben je benieuwd wat de uitkomst van het akkoord voor jou betekent? We schreven eerder blogs waarin we in gingen op twee belangrijke mythes rondom het Klimaatakkoord: eentje over vlees en eentje over gasloos wonen.

Wat is de status van het Klimaatakkoord?

De afgelopen tijd is het kabinet op de achtergrond druk bezig geweest met aanvullende maatregelen en aanpassingen van het concept-Klimaatakkoord als gevolg van de doorrekening van het Klimaatakkoord. Waar mogelijk hebben wij onze stem laten horen en de politiek gewezen op belangrijke kansen in de hoop dat dit alsnog een plek krijgt in het akkoord. Inmiddels kan er elk moment het definitieve Klimaatakkoord worden gepresenteerd. We wachten gespannen af!

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor
[gravityform id="186" title="false" description="false"]
<div class='gf_browser_unknown gform_wrapper' id='gform_wrapper_186' ><div id='gf_186' class='gform_anchor' tabindex='-1'></div><form method='post' enctype='multipart/form-data' id='gform_186' action='/blog/het-klimaatakkoord-wat-was-dat-ook-alweer/#gf_186' data-abide > <div class='gform_body'><ul id='gform_fields_186' class='gform_fields top_label form_sublabel_below description_below'><li id='field_186_1' class='gfield gfield_contains_required field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_1' ><span class='gfield_required'>*</span></label><div class='ginput_container ginput_container_email'> <input name='input_1' id='input_186_1' required type='email' value='' class='medium' placeholder='voorbeeld@emailadres.nl' aria-required="true" aria-invalid="false" /> </div></li><li id='field_186_2' class='gfield gform_validation_container field_sublabel_below field_description_below gfield_visibility_visible' ><label class='gfield_label' for='input_186_2' >Comments</label><div class='ginput_container'><input name='input_2' id='input_186_2' type='text' value='' autocomplete='off'/></div><div class='gfield_description' id='gfield_description__2'>Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.</div></li> </ul></div> <div class='gform_footer top_label'> <input type='submit' id='gform_submit_button_186' class='gform_button button' value='Aanmelden' onclick='if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} ' onkeypress='if( event.keyCode == 13 ){ if(window["gf_submitting_186"]){return false;} if( !jQuery("#gform_186")[0].checkValidity || jQuery("#gform_186")[0].checkValidity()){window["gf_submitting_186"]=true;} jQuery("#gform_186").trigger("submit",[true]); }' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='is_submit_186' value='1' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_submit' value='186' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_unique_id' value='' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='state_186' value='WyJbXSIsIjUzYTVmOWI1MGFlZDU4ZjI0NzYwYTBhZDY0NTJkZjJiIl0=' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_target_page_number_186' id='gform_target_page_number_186' value='0' /> <input type='hidden' class='gform_hidden' name='gform_source_page_number_186' id='gform_source_page_number_186' value='1' /> <input type='hidden' name='gform_field_values' value='' /> </div> </form> </div><script type='text/javascript'> jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 186) {if(typeof Placeholders != 'undefined'){ Placeholders.enable(); }} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} );</script><script type='text/javascript'> jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [186, 1]) } ); </script>